Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Προστασία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων

Στην ημεδαπή έννομη τάξη τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα προστατεύονται εφ’ όσον είναι νέα και παρουσιάζουν ατομικότητα. Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο, εάν δεν έχει διατεθεί προηγουμένως στο κοινό κανένα πανομοιότυ­πο σχέδιο ή υπόδειγμα, ατομικό δε χαρακτήρα θεωρείται ότι έχει, αν η όλη εντύπωση, που προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη, διαφέρει από εκείνη που προκα­λείται στον ίδιο χρήστη από οποιοδήποτε άλλο προγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγμα.

Για τα καταχωρημένα βιομηχανικά σχέδια η προστασία παρέχεται κατά τους όρους του Ν. 2417/1996 (ΦΕΚ Α’ 139), ο οποίος κύρωσε τον Διεθνή Διακανονισμό της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και τη Συμπληρωματική Πρά­ξη της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979, καθώς και κατά τους όρους του -κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω εκδοθέντος νόμου- υπ’ αριθμ. 259/1997 Προεδρικού Διατάγματος, για την εφαρμογή του προρρηθέντος Διακανονισμού της Χάγης, το οποίο εφαρμόζεται αφενός μεν στις διεθνείς καταθέσεις βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος που παράγουν αποτελέσματα και στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, αφετέρου δε στις εθνικές καταθέσεις για την προστασία σχεδίου ή υποδείγματος.

Για τα μη καταχωρημένα βιομηχανικά σχέδια προβλέπεται σχετική, κατ’ αρχάς, προστασία, από τον Κανονισμό ΕΚ/6/2002 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, κατά το άρθρο 1 § 2 περ. α’ του οποίου «τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα προστατεύονται ως μη καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υπο­δείγματα, εάν έχουν διατεθεί στο κοινό, υπό τους όρους που προβλέπει ο παρών κανονισμός». Περαιτέρω, προστασία στα μη καταχωρημένα σχέδια και υποδείγ­ματα παρέχεται και από τον περί πνευματικής ιδιοκτησίας Ν. 2121/1993, εφ’ όσον τα σχέδια αυτά χαρακτηρίζονται ως έργα εφαρμοσμένης τέχνης ή πνευματικής δημιουργίας, έχουν, δηλονότι, πρωτοτυπία και αποκλειστικό καλλιτεχνικό και δημιουργικό ύφος.

Προστασία, τέλος, των βιομηχανικών σχεδίων παρέχει και ο Ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγωνισμού, απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση, προκειμένου η λεγομένη «δουλι­κή απομίμηση» προϊόντος ξένης εργασίας να συνιστά πράξη ανταγωνισμού που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ως άνω νόμου, είναι η ανταγωνιστική πρωτοτυπία. Έχει δε ανταγωνιστική πρωτοτυπία εκείνο το προϊόν που, λόγω της τεχνικής ή αισθητικής διαμόρφωσής του, των συστατικών του ή των άλλων ιδιοτήτων του, εξατομικεύεται και διαφοροποιείται από άλλα ομοειδή προϊόντα άλλης προέλευσης (ίδετε Σουφλερό, σε Αθέμιτο Ανταγωνισμό, επιμέλεια Νικ. Ρόκα, υπ’ άρθρο 1, αριθμ. 12, 15 και 16, σελ. 112-113, καθώς και ΕΦΘΕΣΣ 1383/2014 ΤΝΠ Νόμος).

Μπενάκη Βικεντία – Άννα

Δικηγόρος Αθηνών Μ.Δ.Ε.

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί