Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Προθεσμία άσκησης αγωγής ακύρωσης σε απόλυση δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013)  παράγραφος 2 που αφορά τη διάρκεια και τη λήξη της έμμισθης εντολής «Η σύμβαση μεταξύ έμμισθου δικηγόρου και εντολέα είναι πάντοτε αορίστου χρόνου και λύεται μόνο με …… δ) καταγγελία της σύμβασης από τον εντολέα ή εντολοδόχο δικηγόρο».

Επιπλέον, η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπ’ αριθμόν 1/1994 διατύπωσε τα εξής ως προς το ζήτημα : κατά το άρθρο 6 παρ.1 του Ν.3198/1955 «πάσα αξίωσις μισθωτού πηγάζουσα εξ ακύρου καταγγελίας της σχέσεως εργασίας τυγχάνει απαράδεκτος, εφ` όσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της λύσεως της σχέσεως εργασίας». Στην ανωτέρω διάταξη προστέθηκε με το άρθρο 19 του Ν.435/1976 δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Η διάταξις της παρούσης εφαρμόζεται μόνον επί καταγγελίας σχέσεων εξηρτημένης εργασίας». Και κατά την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου 6 του Ν..3198/1955 «πάσα αξίωσις μισθωτού περί καταβολής η συμπληρώσεως της κατά το Ν.2112/1920, ως ετροποποιήθιη μεταγενεστέρωςδ, η το Β.Δ. της 16/18.1920 αποζημίωσεως τυγχάνει απαράδεκτος, εφ` όσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός εξαμήνου αφ` ης κατέστη απαιτήτη». Η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 εδ. β` του Ν.3198/1955 επιβάλλεται να εφαρμοσθεί αναλογικώς και στην εξάμηνη προθεσμία της παρ.2 του ίδιου άρθρου, διότι ο δικαιολογητικός λόγος που την υπαγόρευσε, δηλαδή ο περιορισμός της προβλεπόμενης αποσβεστικής προθεσμίας σε μόνες τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας, προφανώς συντρέχει και ως προς την αξίωση καταβολής η συμπληρώσεως της οφειλόμενης αποζημιώσεως. Επομένως η προβλεπόμενη από το άρθρο 94 του Κώδικα Δικηγόρων αξίωση αποζημίωσεως δεν υποβάλλεται στην εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3198/1955, αφού απορρέει από σύμβαση έμμισθης δικηγορικής εντολή και όχι από σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ας σημειωθεί πως το αναφερθέν άρθρο 94 του τότε ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων αντιστοιχεί στο άρθρο 46 του νυν ισχύοντος Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013)

Ίδια τοποθέτηση ακολούθησαν και οι μεταγενέστερες αποφάσεις των ΜΠρΘεσσαλ 9210/2016 και ΜΠρΠατρ 363/2019.

Άλλωστε, και η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ αριθμόν 12/2018 επαναλαμβάνει τη διατύπωση της προαναφερθείσας αποφάσεως της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ότι δηλαδή «Ο δικηγόρος μπορεί να συνάπτει σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια –ετήσια ή μηνιαία- αμοιβή και αυτή λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα της, είναι σύμβαση έμμισθης εντολής (έννομης σχέσης του ιδιωτικού δικαίου) και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΟλΑΠ 1/1994).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, σε αντίθεση με ό, τι ισχύει για τους υπόλοιπους μισθωτούς, οι δικηγόροι που υπάγονται σε καθεστώς πάγιας αντιμισθίας δεν έχουν τον χρονικό περιορισμό των τριών μηνών από την καταγγελία της σύμβασης που έκανε ο εντολέας τους προκειμένου να προβάλλουν τις αξιώσεις τους από την απόλυσή τους.

Χριστίνα Ρήγα, ασκ. δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί