Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Σύγκρουση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και Πρακτικής της Εκμετάλλευσης: Ποια κατισχύει;

Ζήτημα ανακύπτει στη συσχέτιση της πρακτικής της εκμετάλλευσης (ή άλλως της επιχειρησιακής συνήθειας) με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (εφεξής ΣΣΕ). Κατά την κρατούσα στην αλλοδαπή θεωρία και νομολογία αντίληψη, η περιέχουσα μια συλλογική (δηλ. γενική και αφηρημένη) ρύθμιση των όρων εργασίας, πρακτική της εκμετάλλευσης, -η οποία διαφέρει από τη ρύθμιση των ατομικών συμβάσεων εργασίας- μόνο από μια επίσης συλλογική ρύθμιση μπορεί να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται. Μεταξύ δε των συλλογικών ρυθμίσεων (όπως είναι η ΣΣΕ και η πρακτική της εκμετάλλευσης) ισχύει καταρχήν η αρχή της τάξης, κατά την οποία η νεότερη συλλογική ρύθμιση διαδέχεται την προηγούμενη χωρίς να εξετάζεται αν είναι ευνοϊκότερη. Αντίθετα, η αρχή της εύνοιας εφαρμόζεται μόνο όταν μια συλλογική ρύθμιση συγκρούεται με εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Σύμφωνα, ωστόσο, με την ελληνική νομοθεσία (αλλά και κατά το γερμανικό δίκαιο στο άρθρο 4§3 ΤVG), το εργατικό δίκαιο διέπεται συλλήβδην από την γενική αρχή της προστασίας του εργαζομένου, ως του ασθενέστερου μέρους της ατομικής σύμβασης (άρθρο 7§3 Ν. 1876/1990) και από την γενική αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών(άρθρο 7§2 Ν. 1876/1990), οι οποίες είναι δύσκολο να συνυπάρξουν εκ παραλλήλου με την αρχή της τάξης. Έτσι, νεότερη ΣΣΕ μπορεί να τροποποιήσει την προηγούμενη, ακόμα και επί το δυσμενέστερον, και τούτο προκύπτει τόσο από τον σκοπό των ρυθμίσεων των Ν. 1876/1990 και Ν. 1767/1988, όσο και από τη φύση των ΣΣΕ ως συλλογικά διαμορφωτικών της σχέσης εργασίας μέσων. Ωστόσο, οσάκις μια ΣΣΕ συγκρούεται με την επιχειρησιακή πρακτική -δεδομένου ότι ουδέν ειδικότερο προβλέπεται στο νόμο για την περίπτωση αυτή- τυγχάνουν εφαρμογής οι δύο ανωτέρω γενικές αρχές που διέπουν ολόκληρο το ελληνικό εργατικό δίκαιο και συνεπώς, η ΣΣΕ δεν επιτρέπεται να τροποποιεί επί τα χείρω την επιχειρησιακή πρακτική.Επειδή δε, συγκρίνονται δύο συλλογικές ρυθμίσεις, η αρχή της εύνοιας δεν εφαρμόζεται όπως στη συσχέτιση ΣΣΕ και ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά θα πρέπει να συγκριθούν οι δυο συλλογικές ρυθμίσεις στο σύνολό τους (συλλογική και όχι ατομική σύγκριση), προκειμένου να διαπιστωθεί ποια ρύθμιση είναι ευνοϊκότερη για την ολότητα των μισθωτών της εκμετάλλευσης, ασχέτως αν μεμονωμένοι μισθωτοί θίγονται ενδεχομένως από την τροποποίηση, οπότε και εφαρμόζεται τελικά η ρύθμιση εκείνη που υπηρετεί πληρέστερα το συμφέρον της ολότητας ή της πλειονότητας, έστω, των εργαζομένων που αφορά(βλ. Γεωργίου Λεβέντη, ό.π., σελ. 506 και ΑΠ 1221/2003 ΤΝΠ Νόμος).

Βικεντία – Άννα Μπενάκη

Δικηγόρος Αθηνών, LL.M.

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί