Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Συμμετοχή δημοσίου υπαλλήλου σε ΑΕ

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν. 3528/2007) σχετικά με τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων σε ανώνυμες εταιρείες προβλέπονται τα εξής: «Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο του ή ανήλικα τέκνα τους μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του. Ο υπάλληλος που κατά το διορισμό ο ίδιος ή σύζυγος του ή ανήλικα τέκνα του κατέχουν μετοχές ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εμπίπτουν στην απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονομιάς, υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις μεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη Μετακίνηση του σε άλλη αρχή της υπηρεσίας του ή τη μετάταξη του σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η Μετακίνηση ή μετάταξη είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 74 του παρόντος. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών ή την ολοκλήρωση της μετάταξης του, ο υπάλληλος εμπίπτει στο κώλυμα συμφέροντος του άρθρου 36 του παρόντος.»

Η ανωτέρω διάταξη θέτει απόλυτη απαγόρευση απόκτησης μετοχών ΑΕ μόνο για τα πρόσωπα που αναφέρει, περιοριστικώς, και μόνο για μετοχές ΑΕ που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Με τη συγκεκριμένη απαγόρευση επιδιώκεται η εφαρμογή της αρχής της αμεροληψίας και ως εκ τούτου, αναφέρεται σε ΑΕ που υπάγονται σε ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Ειδικότερα, ως «υπηρεσία» εννοείται, όχι όλη η υπηρεσία στην οποία ανήκει ο υπάλληλος (λ.χ. το Υπουργείο), αλλά η αρμόδια υπηρεσία στην οποία αυτός ανήκει και η οποία ασκεί τον ειδικό έλεγχο. Όσον αφορά τον «ειδικό έλεγχο», αυτός διακρίνεται από το γενικό, τον οποίο ασκεί λ.χ. το Υπουργείο Εμπορίου επί όλων των ΑΕ. Παράδειγμα ειδικού ελέγχου αποτελεί ο έλεγχος ο οποίος ασκείται από την αρμόδια υπηρεσία πηγών ενέργειας του Υπουργείου Βιομηχανίας επί ΑΕ διυλιστηρίου πετρελαίου. Με άλλα λόγια, η ανωτέρω απαγόρευση, η οποία αποτελεί ειδική εξαίρεση στο κατ’ αρχήν επιτρεπτό, αφορά ανώνυμες εταιρείες οι οποίες, είτε υπόκεινται στον ειδικό έλεγχο που ασκεί ο υπηρεσιακός κλάδος στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, είτε συνεργάζονται ή συναλλάσσονται με οποιονδήποτε τρόπο με την υπηρεσία του υπαλλήλου. Οι συναλλαγές αυτές, όμως, μεταξύ των εταιρειών και της υπηρεσίας του υπαλλήλου θα πρέπει να είναι τέτοιας φύσεως, ώστε ο υπάλληλος να μπορεί, υπό την ιδιότητά του αυτή, να επέμβει και να ασκήσει επιρροή στη διαμόρφωση των σχετικών εννόμων σχέσεων (βλ. Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα και λοιπών διατάξεων Άρθρο πρώτο-105, Α.Ι. Τάχος- Ι.Λ. Συμεωνίδης, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2007, σελ. 372-374).

Ελευθερία Παναγοπούλου

Ασκούμενη δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί