Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Συντομότερη προθεσμία για την άσκηση φορολογικής προσφυγής

Με το Ν. 4079/2012 “Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012»,

 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα” και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών” θεσπίστηκε μία σημαντική αλλαγή αναφορικά με την προθεσμία της φορολογικής προσφυγής. Συγκεκριμένα στο άρθρο 66 του Ν. 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) και ειδικότερα στην παρ. 2 αυτού, προβλέπεται ότι «Ειδικώς, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 64, η προθεσμία είναι ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο».

Συνεπώς από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για πράξεις ή παραλείψεις που συντελούνται μετά την δημοσίευση του Ν. 4079/2012, ήτοι μετά τις 20.09.2012, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις είναι πλέον τριάντα ημέρες (30) και όχι εξήντα (60).

 

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί