Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Στοιχεία δικογράφου αγωγής διαχειριστή κατά συνιδιοκτήτη για την καταβολή κοινόχρηστων δαπανών. Το γεγονός ότι τα κονδύλια των δαπανών είναι διαφορετικά στην αγωγή από ότι στις μηνιαίες καταστάσεις κοινοχρήστων και σε εξώδικο του ενάγοντα δεν επιφέρει αοριστία του δικογράφου (ΕφΠειρ 822/2004, ΕΔΠΟΛ 2005, 246= ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Στην υπό κρίση αγωγή, που απασχόλησε το ως άνω Δικαστήριο, οι δαπάνες των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας, στην οποία διαχειριστής ήταν ο ενάγων, παρατίθεντο αναλυτικά κατά κατηγορία δαπάνης για τους μήνες lούλιο μέχρι και Δεκέμβριο 2000 και αναλυτικά επίσης προσδιοριζόταν κατά κατηγορία δαπάνης η αναλογία συμμετοχής σ` αυτές της ιδιοκτησίας του εναγομένου και συνεπώς έγινε ο σχετικός υπολογισμός της οφειλής του για κάθε μερικότερη κατηγορία δαπάνης, αλλά και συνολικά. Το δικάσαν Δικαστήριο θεώρησε παρά το σχετικό παράπονο του εναγομένου ότι τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία, αλλά και επαρκή κατά την έννοια του άρθ. 216 § 1 ΚΠολΔ για την ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και ειδικότερα θεμελιώνουν σαφώς το ποσό που ζητείται με την αγωγή από τον εναγόμενο ως οφειλόμενη συμμετοχή του στις δαπάνες κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.

Ο εναγόμενος, όμως, ισχυρίσθηκε με τις πρωτόδικες προτάσεις του ότι η αγωγή ήταν αόριστη και απορριπτέα, επειδή τα παρετιθέμενα σ’ αυτή κονδύλια των δαπανών κοινοχρήστων ήταν διαφορετικά και αντιφατικά σε σχέση με τα αντίστοιχα κονδύλια που περιέχονταν αφενός μεν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις των δαπανών κοινόχρηστων της πολυκατοικίας για τους μήνες Ιούλιο-Δεκέμβριο 2000 και στις ατομικές προς αυτόν ειδοποιήσεις για τους ίδιους μήνες και αφετέρου στο από 14.12.2000 εξώδικο έγγραφο που του απέστειλε ο ενάγων.

Το Εφετείο Πειραιά, έκρινε μεταξύ άλλων ότι οι διαφορές αυτές, και αληθείς υποτιθέμενες, αφορούν την ουσία της υποθέσεως και δεν καθιστούν αόριστη την αγωγή, εφόσον αυτή έχει κατά τα προεκτεθέντα τα αναγκαία στοιχεία που απαιτεί ο νόμος, ανεξάρτητα αν από άποψη ουσίας το περιεχόμενό της ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επομένως, σύμφωνα με το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, ορθώς η εκκαλούμενη απόφαση, η οποία σιωπηρά θεώρησε ως ορισμένη την αγωγή, έκρινε κατ’ αποτέλεσμα και συνακόλουθα απλά συμπληρώθηκαν οι αιτιολογίες της (άρθ. 534 ΚΠολΔ) και όσα υποστηρίχθηκαν με το δεύτερο λόγο της εφέσεως, κρίθηκαν αβάσιμα και απορριπτέα.

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί