Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες

Τα άρθρα 1 έως 10 του Ν.4161/2013 (ΦΕΚ Α΄ 143/14.06.2013) θεσπίστηκαν, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των διατάξεων για την απάμβλυνση των συνεπειών του ανυπαίτιου υπέρμετρου δανεισμού των φυσικών προσώπων («υπερχρεωμένα νοικοκυριά»), για να καλύψουν το νομοθετικό κενό που υπήρχε για τις ενήμερες οφειλές των δανειοληπτών.

Μέχρι τώρα στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3869/2010 εντάσσονται καταρχήν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, ήτοι οι μη κανονικώς εξυπηρετούμενες δανειακές υποχρεώσεις, οι οποίες και υπόκεινται είτε σε προδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του είτε σε δικαστική ρύθμιση των οφειλών αυτών από το δικαστήριο. Αντίθετα, για τις ενήμερες, κανονικώς εξυπηρετούμενες οφειλές, δεν υπήρχε νομοθετική πρόβλεψη για δυνατότητα διακανονισμού τους. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι δανειολήπτες να πληρώνουν μεν κανονικώς και εμπροθέσμως, με όποιες θυσίες και στερήσεις, για να είναι συνεπείς στις δανειακές αυτές υποχρεώσεις τους, και να επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια και στη βούληση του αντισυμβαλλόμενου πιστωτή για τροποποίηση των δόσεων ή αναπροσαρμογή τους, ο οποίος (πιστωτής) στο πλαίσιο της συναλλακτικής ελευθερίας του ιδιωτικού δικαίου και όντας σε σχέση διαπραγματευτικής ισχύος επέβαλλε κατά βούληση τους όρους της διευκόλυνσης αυτής. Με το Ν. 4161/2013, όμως, υπήρξε πρόνοια νομοθετικής κατοχύρωσης και για τους συνεπείς οφειλέτες, ώστε να κατοχυρωθούν από ενδεχόμενη κατάχρηση της συναλλακτικής ισχύος των πιστωτών στο πλαίσιο διακανονισμού των οφειλών τους.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :

(ΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ;)

Το άρθρο 1 παρ.3 καθορίζοντας το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εντάσσει στις οφειλές που δύνανται να ρυθμισθούν ευνοϊκά μόνο τις απαιτήσεις δανειστών απορρέουσες από συμβάσεις δανειακών προϊόντων με αρχική ημερομηνία σύναψης έως την 30.6.2010, έστω και αν υφίστανται μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθμίσεις των αρχικών συμβάσεων και εφόσον οι συμβάσεις αυτές δεν έχουν καταγγελθεί. Το πρόγραμμα δε διευκόλυνσης παρέχεται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 

Α. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

(ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ;)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 Β αρ. 1-3 υπάγονται στη ρύθμιση διευκόλυνσης τα πρόσωπα-οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα) που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Είναι α) άνεργοι ή β) τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή γ) είναι συνταξιούχοι ή δ) όσοι θεωρείται ότι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4110/ 2013 (Α΄ 17) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Κ.Φ.Ε. και

2) Όσοι έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, αφαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, μικρότερο ή ίσο των:

α. 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση,

β. 25.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.

γ. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ:

i) για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994,

ii) για άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσδιοριζόμενου του ποσοστού αυτού σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ11321/οικ.10219/688/ 4.5.2012 (Β΄ 1506) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

iii) για όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 και

3) Όσοι κατά την υποβολή της αίτησης έχουν υποστεί μείωση στα εισοδήματά τους, αφαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, τουλάχιστον σε ποσοστό 20% σε σύγκριση με τα αποκτηθέντα εισοδήματα κατά το έτος 2009.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πρέπει να συντρέχουν σύμφωνα με το άρθρο 2 Α 1-5 σωρευτικά τα εξής:

1) Να υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση του δανειστή για τις υπαγόμενες απαιτήσεις στο πρόγραμμα διευκόλυνσης επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη και να έχει δηλωθεί αυτή ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός του και

2) Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 180.000,00€ και, στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα να μην ξεπερνά τις 200.000,00€ και

3) Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις 250.000,00€ και, στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα να μην ξεπερνά τις 300.000,00€ και

4) Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 10.000,00€ και τις 15.000,00€ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα και

5) Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου που έχει λάβει ο οφειλέτης από τους δανειστές του να μην υπερβαίνει τις 150.000,00€.

Σε περίπτωση μάλιστα περισσότερων οφειλετών για την ίδια απαίτηση του δανειστή, απαιτείται όλοι οι συνοφειλέτες κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης για διευκόλυνση να πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις στο πρόσωπό τους.

ΠΩΣ ΕΚΚΙΝΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ;

Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα διευκόλυνσης ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση προς τον πιστωτή του. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, σαφές αίτημα για τη χρονική διάρκεια της περιόδου χάριτος, καθώς και λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας. Η αίτηση υπογράφεται από τον οφειλέτη και προσκομίζεται στο πιστωτικό ίδρυμα από τον ίδιο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη πλήρης φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με τα πλήρη περιουσιακά και εισοδηματικά του στοιχεία, καθώς και πλήρη περιγραφή των οφειλών του προς όλους τους δανειστές, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αρχή.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ;

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης παρέχεται για μέγιστη διάρκεια σαράντα οκτώ (48) μηνών (περίοδος χάριτος) (άρθρο 5). Στον οφειλέτη του οποίου η αίτηση γίνεται αποδεκτή παρέχεται η αιτηθείσα περίοδος χάριτος κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης παροχής διευκόλυνσης. Η υπαγωγή του οφειλέτη στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατή μόνο μια φορά.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, ως μηνιαία δόση ορίζεται το 30% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος, αφαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης. Η διαφορά μεταξύ της ως άνω οριζόμενης μηνιαίας δόσης και της καταβαλλόμενης πριν τη χορήγηση του προγράμματος διευκόλυνσης κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διευκόλυνσης. Οι καταβολές κατά την περίοδο χάριτος καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα, ήτοι οι καταβολές καταλογίζονται πρώτα στα έξοδα, έπειτα στους τόκους και τελευταία στο κεφάλαιο.

Ειδικά στις περιπτώσεις όπου οφειλέτες έχουν εισοδήματα:

i) κάτω των 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση,

ii) κάτω των 9.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται ατομική φορολογική δήλωση,

iii) κάτω των 20.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στις περιπτώσεις της παραγράφου Β περίπτωση 2 στοιχείο γ΄ του άρθρου 2 και iv) κάτω των 13.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται ατομική φορολογική δήλωση από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στις περιπτώσεις της παραγράφου Β περίπτωση 2 στοιχείο γ΄ του άρθρου 2, η μηνιαία δόση υπολογίζεται με μέγιστο επιτόκιο ίσο με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, πλέον περιθωρίου 0,75%, εκτός εάν ορίζεται χαμηλότερο συνολικό επιτόκιο στην τελευταία πριν την υπαγωγή σύμβαση, το οποίο σε αυτή την περίπτωση διατηρείται. Η υπερβάλλουσα διαφορά επιτοκίου, αν υφίσταται, μεταξύ του ως άνω οριζόμενου επιτοκίου και του εφαρμοζόμενου επιτοκίου πριν τη χορήγηση του προγράμματος διευκόλυνσης, δεν επιβαρύνει το δανειολήπτη για αυτήν την περίοδο ούτε και μετά το πέρας αυτής. Κατά τα λοιπά, η διαφορά μεταξύ της ως άνω οριζόμενης μηνιαίας δόσης και της καταβαλλόμενης πριν τη χορήγηση του προγράμματος διευκόλυνσης, κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διευκόλυνσης.

            Με την παρέλευση της χρονικής διάρκειας της περιόδου χάριτος λύεται αυτοδίκαια το πρόγραμμα διευκόλυνσης και ο οφειλέτης, αν δε συμφωνηθεί διαφορετικά, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονταν στην προ του προγράμματος διευκόλυνσης δανειακή σύμβαση, η διάρκεια της οποίας επιμηκύνεται τουλάχιστον ισόχρονα με την περίοδο χάριτος (άρθρο 9 παρ.3). Κατάθεση όμως αίτησης κατά τις διατάξεις του ν. 3869/ 2010 για την υπαγωγή στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά καταργεί αυτοδίκαια το παρεχόμενο πρόγραμμα διευκόλυνσης.

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Ειδικά για άνεργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες εντός της περιόδου χάριτος, το οποίο διάστημα δύναται να παρέχεται συνεχόμενο ή τμηματικά. Η κατά το ως άνω διάστημα των έξι (6) μηνών πλήρης απαλλαγή τόκων, δεν επιβαρύνει τον οφειλέτη ούτε για το διάστημα αυτό ούτε και μετά το πέρας αυτού. Το ποσό του κεφαλαίου που δεν καταβάλλει ο οφειλέτης, κατά τη διάρκεια του ως άνω διαστήματος των έξι (6) μηνών, κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διευκόλυνσης.

ΣΥΜΜΕΤΡΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, ο επιμερισμός των καταβαλλόμενων ποσών μεταξύ των πιστωτών θα γίνεται συμμέτρως επί του συνολικού υπολοίπου της υπαγόμενης οφειλής.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Ο δανειστής υποχρεούται να απόσχει από κάθε καταγγελία της υπαχθείσας στο πρόγραμμα δανειακής σύμβασης και από κάθε ατομική δίωξη κατά του οφειλέτη, ο οποίος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διευκόλυνσης, με την επιφύλαξη των άρθρων 3 παράγραφος 2 εδάφιο β΄ (μη υποβολή ειλικρινούς ή πλήρους υπεύθυνης δήλωσης), 7 (καθήκον ειλικρινούς ενημέρωσης) και 9 (μη τήρηση της συμφωνίας από τον οφειλέτη ή μη γνωστοποίηση μεταβολής της εισοδηματικής ή περιουσιακής κατάστασης του). Επίσης, ο δανειστής υποχρεούται να απόσχει από κάθε ατομική δίωξη κατά του εγγυητή.

 

Θεώνη Κάδρα

e-mail: info@efotopoulou.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί