Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Βίαιη διακοπή της δίκης λόγω θανάτου ενός των εναγομένων σύμφωνα με τη νέα τακτική διαδικασία

Σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 286 και 290 ΚΠολΔ, η δίκη διακόπτεται μεταξύ άλλων περιπτώσεων και αν, εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, πεθάνει κάποιος διάδικος, η δε επανάληψη της δίκης που έχει διακοπεί μπορεί να γίνει εκούσια με ρητή ή σιωπηρή δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 287 παρ. 1 ΚΠολΔ, ως ισχύει σήμερα, η διακοπή επέρχεται από τη γνωστοποίηση προς τον αντίδικο του λόγου της διακοπής με επίδοση δικογράφου ή με τις προτάσεις ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός του ακροατηρίου κατά την επιχείρηση της διαδικαστικής πράξης, η δε γνωστοποίηση γίνεται από πρόσωπο που έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου τη γνωστοποίηση της παρ. 1 μπορεί να κάνει και αυτός που ήταν κατά τη στιγμή που επήλθε ο λόγος της διακοπής πληρεξούσιος του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος αυτός. Ο θάνατος του διαδίκου που επιφέρει τη βίαιη διακοπή της δίκης, καθώς και η εκούσια επανάληψη αυτής από τους κληρονόμους του, μπορούν να γνωστοποιηθούν διαδοχικά με ενιαία δήλωση στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης προς συζήτηση, εφόσον δεν υπάρξει αμφισβήτηση της ιδιότητάς τους ως κληρονόμων, οπότε ακολουθεί αμέσως η συζήτηση της υπόθεσης (ΟλΑΠ 22/2000 Ελλ/Δνη 2001.56).

Ειδικότερα, η επανάληψη της δίκης που έχει διακοπεί μπορεί να γίνει εκούσια, με ρητή (προφορική) δήλωση κατά την εκφώνηση της υπόθεσης εφόσον, όμως, παρίσταται ο αντίδικος (ΕφΘεσ 2714/2009 ΕΠολΔ 2011.114, ΕφΘεσ 2348/1989 ΕλλΔνη 1991.1348), ή σιωπηρή δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή, ακόμη και ταυτόχρονα με τη δήλωση διακοπής, οπότε επέρχεται άμεσα επανάληψη της δίκης (ΑΠ 680/1996 ΕλλΔνη 1996.1562). Χωρίς επίσημη γνωστοποίηση στον αντίδικο του λόγου βίαιης διακοπής της δίκης δεν επέρχεται η βίαιη διακοπή, ακόμα και εάν ο αντίδικος γνωρίζει την ύπαρξη του λόγου (ΕφΘεσ 2714/2009 ο.α., ΕφΑθ 3533/1993 ΑρχΝ 1994.415, ΕφΑθ 9476/1979 ΝοΒ 28.280). Για το λόγο αυτό, χωρίς την ως άνω γνωστοποίηση, νομίμως ερημοδικάζεται ο αρχικός διάδικος (ΕφΘεσ 2714/2009 ο.α., βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 287, αρ. 1 σελ. 294). Επιπρόσθετα, από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων με εκείνες των άρθρων 62, 73, 242 παρ. 1 και 313 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι το αποτέλεσμα της διακοπής και της επανάληψης της δίκης επέρχεται εφόσον τόσο το διακοπτικό γεγονός όσοκαι η γνωστοποίησή του επισυμβούν το βραδύτερο μέχρι την προφορική συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, διότι μετά το πέρας αυτής και μέχρι την έκδοση της απόφασης δεν υπάρχει στάδιο διακοπής της δίκης και η απόφαση εκδίδεται εγκύρως στο όνομα των αρχικών διαδίκων (ΑΠ 1187/2012 ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 160/2009 ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»). Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 1 ΚΠολΔ, αν υπάρχουν ελλείψεις σχετικά με τη δικαστική παράσταση και εκπροσώπηση των διαδίκων που μπορούν να συμπληρωθούν, το δικαστήριο που κατά το άρθρο 73 του ίδιου Κώδικα, εξετάζει και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 62 έως 72 αυτού, αναβάλλει την πρόοδο της δίκης και ορίζει προθεσμία προς συμπλήρωση των ελλείψεων. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να τεθεί και με τη μορφή της επανάληψης της συζήτησης της υπόθεσης κατ” άρθρο 254 ΚΠολΔ, ιδιαίτερα όταν η νόμιμη εκπροσώπηση του διαδίκου αποτελεί αμφίβολο σημείο της υπόθεσης (ΑΠ  804/2010 ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ», ΕφΑθ 1368/2001 ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ», ΠΠΑ 2552/2002, απόφαση από υπόθεση του γραφείου μας, βλ. το κείμενο της απόφασης πατώντας εδώ).

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί