Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο της διεκδικητικής ή αναγνωριστικής της κυριότητας ακινήτου αγωγής

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1094 ΑΚ, 70, 118, 216 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ, προκύπτει ότι αναγκαία στοιχεία για την πληρότητα και το ορισμένο της διεκδικητικής ή αναγνωριστικής της κυριότητας ακινήτου αγωγής, είναι, εκτός από τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 1094ΑΚ στοιχεία, και ακριβής περιγραφή του εν λόγω ακινήτου, δηλαδή, ο προσδιορισμός του κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του, αν δε αυτό φέρεται ως τμήμα μεγαλύτερου ακινήτου, απαιτείται ο προσδιορισμός της θέσης του μέσα στο μεγαλύτερο ακίνητο και των ορίων του. Δεν απαιτείται, όμως, για το ορισμένο της αγωγής, να αναφέρονται στο αγωγικό δικόγραφο οι πλευρικές διαστάσεις του ακινήτου, ούτε και να επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αυτό να εμφαίνεται [1].

Απαραίτητο στοιχείο για το ορισμένο όμως της αγωγής αποτελεί και η κυριότητα του ενάγοντος στο επίδικο ακίνητο, η οποία, εφόσον, αποκτήθηκε με παράγωγο τρόπο και δη με σύμβαση (άρθρο 1033 ΑΚ), θα πρέπει να εκτίθεται στην αγωγή ότι η κυριότητα του επίδικου ακινήτου μεταβιβάστηκε σε αυτόν για ορισμένη αιτία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα, καθώς και ότι ο δικαιοπάροχος του ήταν κύριος του μεταβιβασθέντος ακινήτου [2].

Δεν είναι ωστόσο αναγκαίο να καθορίζεται στο δικόγραφο της αγωγής και ο τρόπος με τον οποίο κατέστη κύριος ο πιο πάνω δικαιοπάροχος του ενάγοντος, διότι μόνο σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον ενάγοντα και της κυριότητας του τελευταίου υποχρεούται ο ενάγων να καθορίσει με τις προτάσεις της πρώτης πρωτοβάθμιας [3] συζήτησης τον τρόπο απόκτησης αυτής με αναγωγή ως την πρωτότυπη κτήση [4]. Συγκεκριμένα, αν ο εναγόμενος με τις προτάσεις του, ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, αμφισβητήσει ειδικώς την κυριότητα του δικαιοπαρόχου του ενάγοντος, ο τελευταίος υποχρεούται, με τις προτάσεις της ίδιας συζήτησης ή με την προσθήκη των προτάσεών του, εφόσον δεν το έχει πράξει καθ’  υποφορά με την αγωγή του, συμπληρώνοντας παραδεκτά αυτήν (άρθρο 224 Κ.Πολ.Δ), να καθορίσει, με σαφή έκθεση των γεγονότων, τον τρόπο κτήσης της κυριότητας από τον άμεσο δικαιοπάροχό του και αν είναι ανάγκη, σε περίπτωση δηλαδή διαδοχικών μεταβιβάσεων, να καθορίσει τον τρόπο κτήσης της κυριότητας και των απώτερων δικαιοπάροχων του, φθάνοντας μέχρι πρωτότυπου τρόπο κτήσης της κυριότητας, δυναμένου να αντιταχθεί κατά των τρίτων, όπως είναι η έκτακτη χρησικτησία. Διαφορετικά, αν δηλαδή δεν καθορίσει τον τρόπο κτήσης της κυριότητας από τον ή τους δικαιοπαρόχους του, η αγωγή καθίσταται αόριστη [5]. Η παραπάνω δε νομική αοριστία της αγωγής, η οποία επιφέρει την απόρριψή της ως απαράδεκτης είτε κατόπιν προβολής σχετικής ένστασης, είτε και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, δεν μπορεί να θεραπευθεί με τις προτάσεις ή την παραπομπή σε άλλα έγγραφα κλπ [6], ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων ή δικαστική ομολογία [7].

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα αναγκαία στοιχεία για το ορισμένο της διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας αγωγής ακινήτου που στηρίζεται σε παράγωγο τρόπο και δη σε σύμβαση (1033 ΑΚ), εφόσον δεν διαλαμβάνονται στην αγωγή, δεν μπορούν να συμπληρωθούν ή να αναπληρωθούν εκ των υστέρων με νέα παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική αγωγή, εάν δε το δικαστήριο αντίθετα δεχθεί ως παραδεκτή τη συμπλήρωση τέτοιας αόριστης αγωγής με νέο δικόγραφο, υποπίπτει στην αναιρετική πλημμέλεια από τον αρ. 8 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ ή τον αρ. 5 του άρθρου 560 ίδιου κώδικα, της λήψης υπόψη παρά το νόμο πραγμάτων μη προταθέντων [8].

Επιπλέον, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 216 παρ. 1 περ.α΄ και β΄ Κ.Πολ.Δ και 1094 Α.Κ, κατά την οποία ο κύριος πράγματος δικαιούται να απαιτήσει από το νομέα ή κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και την απόδοση του πράγματος, συνάγεται ότι στα αναγκαία στοιχεία της διεκδικητικής αγωγής είναι, εκτός από την κυριότητα του ενάγοντος επί του διεκδικούμενου ακινήτου, και η νομή ή κατοχή του πράγματος από τον εναγόμενο κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής [9].

Άννα Ρεγκούτα, Δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

[1] βλ. ΑΠ 333/2021

[2] βλ. ΑΠ 860/2018, ΑΠ 41/2018, ΑΠ 1014/2014

[3] βλ. ΑΠ 1337/2009, ΑΠ 2065/2009

[4] βλ. ΑΠ 860/2018, ΑΠ 41/2018

[5] βλ. ΑΠ 485/2010

[6] βλ. ΑΠ 1597/2018, ΑΠ 301/2017

[7] βλ. ΑΠ 714/2015

[8] βλ. ΑΠ 333/2021, ΑΠ 111/2020, ΑΠ 321/2020, ΑΠ 1084/2014, ΑΠ 460/2013, ΑΠ 1524/2012, Εφ.Πατρ. 31/2022, Εφ.Πατρ. 62/2022, Εφ.Πατρ. 143/2022, Εφ.Πατρ. 389/2021, Εφ.Αθ. 216/2022

[9] βλ. ΕφΠειρ. 560/2022

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί