Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Άρθρο 254 ΚΠολΔ: Επανάληψη συζήτησης για τη συμπλήρωση κενών – επίκληση και προσκόμιση αποδείξεων – σύνδεση με άρθρο 559, αρ. 11, εδάφιο β΄ ΚΠολΔ   

Με βάση το άρθρο 254 ΚΠολΔ χορηγείται η δυνατότητα στο εκάστοτε συνεδριάζον Δικαστήριο να διατάξει την επανάληψη της επ’ ακροατηρίω συζήτησης, η οποία έχει μεν κηρυχθεί περατωμένη, κατά τη μελέτη όμως της υπόθεσης ή κατά τη διάσκεψη ανέκυψαν κενά ή αμφίβολα σημεία, τα οποία χρήζουν συμπλήρωσης ή επεξήγησης ή όταν επιβάλλεται η διενέργεια αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης ή εξέτασης των διαδίκων στο ακροατήριο. Ορίζεται δε ρητά ότι η συζήτηση που επαναλαμβάνεται με τον τρόπο αυτό θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης και εξ αυτού ακριβώς του λόγου συνάγεται ότι για την κατάφαση νόμιμης  και «κανονικής» συμμετοχής των διαδίκων στα πλαίσιά της δεν είναι αναγκαία η κατάθεση «νέων» προτάσεων εκ μέρους τους. Πιο συγκεκριμένα, οι κατατεθείσες κατά τη συζήτηση, της οποίας διατάχθηκε η επανάληψη, προτάσεις αρκούν και ισχύουν ενόψει της δεύτερης συζήτησης.

Τα ανωτέρω εκτεθέντα οδηγούν μεταξύ άλλων στις εξής δύο παραδοχές:

Α) Όσα οι διάδικοι έχουν επικαλεστεί και προσκομίσει με τις προτάσεις τους στα πλαίσια της πρώτης χρονικά συζήτησης, κατά την οποία εκδίδεται η μη οριστική απόφαση που διατάσσει την επανάληψή της, θεωρούνται άνευ τινός ετέρου νομίμως επικληθέντα και προσκομισθέντα κατά τη συζήτηση που επαναλαμβάνεται μετά τη διενέργεια της αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης παραδείγματος χάριν, ακόμα και αν κατά τη δεύτερη αυτή συζήτηση κατέθεσαν προτάσεις, στις οποίες απλώς ενσωμάτωσαν εκείνες της προηγούμενης συζήτησης, πολλώ δε μάλλον ακόμα και αν δεν κατέθεσαν καθόλου προτάσεις και

Β) Στα πλαίσια της επαναληφθείσας συζήτησης κάθε διάδικος μπορεί να επικαλεστεί και να προσκομίσει αποδεικτικά μέσα, τα οποία δεν είχε επικαλεστεί και προσκομίσει κατά τη συζήτηση που εξεδόθη η απόφαση, με την οποία το Δικαστήριο διέταξε την επανάληψή της (Ολ ΑΠ 30/1997, 1336/2002 TNΠ NOMOS, ΑΠ 836/2018).

Συμπερασματικά, επειδή ακριβώς η δεύτερη χρονικά συζήτηση αποτελεί συνέχεια της προηγηθείσας υπό την έννοια ότι αμφότερες αποτελούν δύο συνεχόμενα δικονομικά στάδια, συνθέτουν μία και μοναδική συζήτηση και ένα αδιάσπαστο δικονομικό σύνολο,  επικαλούνται και προσκομίζονται παραδεκτώς και νομίμως από του διαδίκους το πρώτον κατά την επαναληφθείσα συζήτηση νέα αποδεικτικά μέσα.

Τέλος, καθίσταται προφανές ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκδοθησομένη απόφαση, η οποία διέλαβε και εκτίμησε αποδεικτικά μέσα προσκομισθέντα εκ των διαδίκων το πρώτον κατά τη δεύτερη συζήτηση, η αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559, αρ. 11, εδάφιο β΄, η οποία στοιχειοθετείται όταν το Δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής, η οποία προκύπτει από το συνδυασμό της προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 παρ.1 στοιχ. β΄, 346 και 453 παρ.1 ΚΠολΔ, ως αποδείξεις που προσκομίστηκαν νοούνται εκείνες, των οποίων έγινε σαφής και ορισμένη επίκληση με τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόμισε. Σαφής δε και ορισμένη είναι η επίκληση εγγράφου όταν είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του. Η επίκληση μπορεί να γίνει είτε με τις προτάσεις της συζήτησης, μετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση που διέταξε την επανάληψη είτε με αναφορά δια των προτάσεων αυτών σε συγκεκριμένο μέρος των προσκομιζομένων προτάσεων προηγούμενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 240 ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 14/2005, 9/2000). Προς επίρρωση των προαναφερθέντων αξίζει να επισημανθεί ότι το Ανώτατο Ακυρωτικό με σχετικά πρόσφατη απόφασή του, βλ. ΑΠ 836/2018 Τμήμα Β1΄ Πολιτικό, απέρριψε ως αβάσιμο προβληθέντα λόγο αναίρεσης, στα πλαίσια του οποίου διατυπώθηκε το παράπονο ότι η αναιρεσιβαλλόμενη έλαβε υπόψη «δήθεν» μη νομίμως επικληθέντα και προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, επειδή αυτά προσκομίστηκαν το πρώτον κατά τη συζήτηση που ακολούθησε την πρώτη δικάσιμο, κατά την οποία εκδόθηκε μη οριστική απόφαση περί επανάληψης της συζήτησης. Σύμφωνα ,λοιπόν, με την απόφαση αυτή: «…Τα έγγραφα αυτά είχε ρητώς και ορισμένως επικαλεστεί η αναιρεσίβλητη, εκεί εκκαλούσα, με τις από …. προτάσεις πουείχε καταθέσει ενώπιον του εφετείου κατά τη συζήτηση επί της οποίας εκδόθηκε η …… μη οριστική απόφαση. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση, με την ήδη προσβαλλομένη… απόφασή του, έλαβε υπόψη και συναξιολόγησε (…), τα προαναφερθέντα αποδεικτικά μέσα, τα οποία νομίμως προσκόμισε με επίκληση με τις νέες προτάσεις της η αναιρεσίβλητη κατά την επακολουθήσασα συζήτηση χωρίς να απαιτείται για το παραδεκτό τους να διαλαμβάνεται στις νέες προτάσεις η σελίδα και το σημείο των προτάσεων της προηγούμενης συζήτης επί της οποίας είχε εκδοθεί προαναφερθείσα … απόφαση του εφετείου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της ΚΠολΔ 240. Τούτο, διότι η επακολουθήσασα συζήτηση, θεωρείται, κατά τα ως άνω, ότι ήταν συνέχεια της προηγούμενης και αμφότερες, η αρχική και η επαναλαμβανόμενη, συνθέτουν μια συζήτηση. Ακόμη, η αναιρεσίβλητη κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση μπορούσε να επικαλεστεί και προσκομίσει τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα και αν ακόμη δεν τα είχε επικαλεστεί κατά τη συζήτηση που εκδόθηκε η απόφαση που διέταξε την επανάληψη…».

 

Ιωάννης Μπάλλιας, δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί