Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Χρηματοοικονομικα

Καίτοι εντασσόμενο στο εμπορικό δίκαιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί ιδιαίτερη κατηγορία λόγω της ιδιάζουσας σημασίας του όχι μόνο για τους επενδυτές, αλλά και για όλους τους συναλλασσόμενους με χρήματα ή αντικαταστατά αυτού. Οι κατακλυσμιαίες μεταλλαγές στο χώρο του Χρηματιστηρίου, οι ανακατατάξεις στη διεθνή οικονομική σκηνή και ο επηρεασμός των τραπεζών από την περιρρέουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση αναπόφευκτα δίνουν την πρώτη γραμμή στην ενασχόληση με το δίκαιο της χρηματαγοράς με την ευρεία έννοια. Παρέχουμε με υπευθυνότητα πλήρη νομική κάλυψη σχετικά με:
– Δίκαιο αξιογράφων – πάσης φύσεως θέματα σχετικά με επιταγές, συναλλαγματικές/γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, φορτωτικές.
– Συμβάσεις δανείων με τράπεζες, συμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών, ρυθμίσεις «υπερχρεωμένων νοικοκυριών», ζητήματα με τραπεζικά επιτόκια και ανατοκισμούς, επίλυση ειδικών ζητημάτων εγγυητικών επιστολών, νόμιμοι και καταχρηστικοί όροι συμβάσεων.
– Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ενημέρωση για ομόλογα-ομολογίες, τίτλους μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, λειτουργία Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, θεσμικό πλαίσιο ΑΕΠΕΥ, άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
– Ειδικά ζητήματα Χρηματιστηρίου πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς, συμβάσεις προαίρεσης, συμβάσεις ανταλλαγών, συμβάσεις επαναγοράς, συμβάσεις αγοραπωλησίας κινητών αξιών.