Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Διαγραφή καταδικαστικής ερήμην απόφασης από το ποινικό μητρώο γενικής χρήσης σε περίπτωση καταστροφής των βιβλίων ασκήσεως ένδικων μέσων και κοινοποιήσεως ερήμην αποφάσεων

Σύμφωνα με το 576 παρ. 3 περ. α’ ΚΠΔ στο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης καταχωρίζεται το περιεχόμενο όλων των δελτίων ποινικού μητρώου εκτός από εκείνα που αναγράφουν χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως έξι μήνες, μετά την πάροδο τριών ετών.

Επίσης σύμφωνα με το 576 παρ. 6 ΚΠΔ, αν η καταδικαστική απόφαση δεν εκτελέστηκε, η ανωτέρω προθεσμία ξεκινάει από την παραγραφή της. Επίσης στο 114 ΠΚ ορίζεται ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν αμετακλήτως, αν έμειναν ανεκτέλεστες, παραγράφονται μετά δέκα (10) έτη, εάν πρόκειται για φυλάκιση, χρηματική ποινή ή περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων μετά δέκα έτη, και μετά δύο (2) έτη κάθε άλλη μικρότερη ποινή μετά.

Σε περίπτωση που έχουν καταστραφεί τα βιβλία στα οποία καταγράφεται η άσκηση ενδίκων μέσων και η κοινοποίηση και αποστολή προς εκτέλεση των ερήμην αποφάσεων δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση του χρονικού σημείου κατά το οποίο κατέστη αμετάκλητη η απόφαση, ώστε να προσδιορισθεί εάν έχει παρέλθει η δέκα έτη και έχει παραγραφή η ποινή και συνακόλουθα εάν έχουν παρέλθει επιπλέον τρία έτη για τη διαγραφή της ποινής αυτής από το Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης. Με τη συγκεκριμένη εισαγγελική διάταξη γίνεται δεκτό ότι ο χρόνος κατά τον οποίο συνετάγη, από το Γραμματέα του Τμήματος Ποινικού Μητρώου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, το δελτίο ποινικού μητρώου για την καταδικαστική απόφαση, το οποίο ζητείται να καταστραφεί, λαμβάνεται υπόψη, ως απώτερη ημερομηνία επέλευσης του αμετακλήτου της απόφασης αυτής και αφετηρία της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής της ποινής, ώστε να κριθεί εάν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη διαγραφή του αντίστοιχου δελτίου του Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.

 

Καλληδώνης Νικόλαος

Δικηγόρος, ΜΔΕ Αστικού και Ποινικού Δικαίου

Δικηγορικό Γραφείο Ε. Φωτοπούλου – info@efotopoulou.gr

 

 

Ακολουθεί το κείμενο της εισαγγελικής διάταξης:

 

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 80/2012

 

Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών

Αφού Λάβαμε υπόψη την από 9.5.2012 αίτηση του Κ.Λ, γεννηθέντος το έτος 1953 , στην Αθήνα , εκθέτουμε τα ακόλουθα:

Ο ανωτέρω αιτών, με την υπό κρίση αίτησή του, αφού εκθέτει, ότι:1ον) με την υπ’ αριθμ. ……../30.1.1981 ερήμην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, καταδικάστηκε για παράβαση του Ν. 40/75 σε χρηματική ποινή 3.500 δραχμών και 2ον) με την υπ’αριθμ. ……/20.5.1980 ερήμην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών καταδικάσθηκε για παράβαση του Ν.614/77 σε ποινή φυλάκισης εικοσιπέντε ημερών μετατραπείσα, αιτείται τη μη καταχώρηση των ανωτέρω καταδικαστικών αποφάσεων, για τις οποίες συντάχθηκαν δελτία ποινικού μητρώου, επ’ ονόματι του, στα αντίγραφα δελτίων ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που τον αφορούν.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 574§§1 , 2 του Κ.Π.Δ. «Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του μηχανογραφικού συστήματος κατά το άρθρο 573§1 εδ. ε’ , το ποινικό μητρώο αποτελείται από δελτία. Σε κάθε δελτίο ποινικού μητρώου αναγράφονται τα εξής: α) Τα στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που είναι αναγκαία για την εξατομίκευσή του. Αν πρόκειται για έγγαμο, αναγράφεται το πατρικό επώνυμο και το όνομα και επώνυμο του συζύγου, β) Οι ακόλουθες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα: α) Κάθε απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα για το οποίο έχει επιβληθεί ποινή στερητική της ελευθερίας ή χρηματική ποινή, με τις παρεπόμενες ποινές και τα μέτρα ασφάλειας που έχουν επιβληθεί».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 576 §§2,3 του Κ. Π. Δ. στο αντίγραφο δικαστικής χρήσης καταχωρίζεται το περιεχόμενο όλων των δελτίων ποινικού μητρώου, εκτός από εκείνα που έχουν παύσει να ισχύουν σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου. Στο αντίγραφο γενικής χρήσης καταχωρίζεται το περιεχόμενο όλων των δελτίων ποινικού μητρώου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εκτός από εκείνα: α) που αναγράφουν χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως έξι μήνες, μετά την πάροδο τριών ετών, β) που αναγράφουν ποινή φυλάκισης πέραν των έξι μηνών ή ποινή περιορισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα , μετά την πάροδο οκτώ ετών, γ) που αναγράφουν κάθειρξη, μετά την πάροδο είκοσι ετών.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 576§§ 4, 5, 6 Κ.Π.Δ., οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου αρχίζουν από την απότιση της ποινής. Αν επήλθε μεταγενέστερη καταδίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα, οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από την απότιση της νέας ποινής. Η ποινή θεωρείται ότι αποτίθηκε και όταν: α) μετατράπηκε σε χρηματική, από την ημέρα καταβολής του ποσού της μετατροπής, β) χαρίστηκε , από την έκδοση του οικείου προεδρικού διατάγματος, γ) χορηγήθηκε απόλυση, από την επιτυχή πάροδο του χρόνου δοκιμασίας. Αν η καταδικαστική απόφαση δεν εκτελέστηκε, οι πιο πάνω πάνω προθεσμίες αρχίζουν από την παραγραφή της. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 Π. Κ., οι ποινές που επιβλήθηκαν αμετακλήτως , αν έμειναν ανεκτέλεστες, παραγράφονται, α), β), γ) η φυλάκιση ή χρηματική ποινή και ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων (άρθρο 54) μετά δέκα έτη, ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 115 Π. Κ., η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα που η απόφαση έγινε αμετάκλητη.

Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 546§2 Κ. Π. Δ., αμετάκλητη είναι η απόφαση, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται ένδικο μέσο ή δεν ασκήθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία το επιτρεπόμενο ένδικο μέσο ή ασκήθηκε εμπρόθεσμα και απορρίφθηκε.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι σε περίπτωση καταδίκης κάποιου προσώπου με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση , σε ποινή φυλάκισης έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή , η εν λόγω απόφαση παύει να καταχωρείται στο αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του ανωτέρω προσώπου, μετά πάροδο τριετίας η οποία άρχεται από την ημερομηνία αποτίσεως της ποινής. Σε περίπτωση δε κατά την οποία η αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση δεν εκτελέστηκε , η ανωτέρω τριετής προθεσμία άρχεται, από της ημερομηνίας παρελεύσεως της – κατ’ άρθρο 114 περ. γ’ Π. Κ. δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής της ποινής φυλακίσεως , η οποία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 115 Π. Κ. άρχεται από την ημέρα κατά την οποία η εν λόγω καταδικαστική απόφαση κατέστη αμετάκλητη. Όλα δε τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό δεν καταδικάσθηκε μεταγενέστερα για κακούργημα ή πλημμέλημα.

Επί των ερήμην καταδικαστικών αποφάσεων, αφετηρία της προθεσμίας ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποτελεί η επίδοση της καταδικαστικής αποφάσεως , στον καταδικασθέντα ( άρθρο 473 §1 Κ.Π.Δ.) . Έτσι, προκειμένου να διαπιστωθεί η παρέλευση ή μη της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής της ποινής φυλακίσεως, από της οποίας άρχεται η τριετής προθεσμία του άρθρου 576§3 περ. α’ Κ.Π.Δ είναι απαραίτητη η γνώση της ημερομηνίας επίδοσης της καταδικαστικής απόφασης, στον καταδικασθέντα, απορρέουσα από το αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού επίδοσης αυτής ή – ανεξάρτητα, από την ανωτέρω επίδοση και τη γνώση αυτής – η πιστοποίηση της παραγραφής της ανωτέρω ποινής με Διάταξη του Εισαγγελέα του δικαστηρίου που την εξέδωσε, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση αυτής, διαφορετικά, δηλαδή σε περίπτωση κατά την οποία δεν πιστοποιούνται κατά τον ανωτέρω τρόπο οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, οι ανωτέρω καταδικαστικές αποφάσεις εξακολουθούν να καταχωρούνται στα αντίγραφα δελτίων ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Στην περίπτωση δε κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος αντιλέγει με την ανωτέρω καταχώρηση, τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να αναζητούνται και να επισυνάπτονται τα πιστοποιούντα αυτά έγγραφα, επιμελεία του ενδιαφερομένου, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της βασιμότητας των σχετικών με αυτά, ισχυρισμών (βλ. Εγκύκλιο ΕισΠρωτ Πειραιώς 3250/1-3-2002 ΑρχΝ 2002/710)

Περαιτέρω , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 2 του ΒΔ 330 / 1973 (ΦΕΚ Α’ – 97 /7-5-1973 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου»), που εκδόθηκε κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 573§1 Κ. Π. Δ. ( όπως αντικαταστάθηκε διαδοχικά με τα άρθρα 22 ΝΔ 1160/1972 και 6 Ν. 1805/1988), «Η σύνταξις των δελτίων Ποινικού Μητρώου αποτελεί καθήκον της Γραμματείας εκάστου Ποινικού Δικαστηρίου. Εφ’ όσον αι υπηρεσιακοί ανάγκαι επιβάλλουν δύναται να συνιστάται εις τα δικαστήρια ίδιον τμήμα συντάξεως δελτίων ποινικού μητρώου. Εν τη περιπτώσει ταύτη έχουσιν εφαρμογήν αι περί διαιρέσεως της Γραμματείας των Δικαστηρίων εις Τμήματα κείμεναι εκάστοτε διατάξεις».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§§1,2,3,4 και 7 του ΒΔ 330/1973 (όπως το εν λόγω ΒΔ τροπ. Με τα άρθρα 1, 2, 3, 4 του ΠΔ 182/1986 – ΦΕΚ Α’ 70/5-6-1986), «Τα κατ’ άρθρον 574 ΚΠΔ, ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 23 του ΝΔ 1160/1972 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ποινικού Κώδικος, του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας και άλλων τινών ποινικών διατάξεων”, δελτία ποινικού μητρώου συντάσσονται επί εντύπου, ως τούτο εμφαίνεται εν παραρτήματι του παρόντος (υπόδειγμα 1) και κατά τας επ’ αυτού επισημειουμένας οδηγίας, είναι δε ατομικά, δι’ έκαστον καταδικασθέντα και δι’ εκάστην καταδίκην. Η σύνταξις των δελτίων γίνεται, εφ’ όσον συντρέχη νόμιμος περίπτωσις, επί τη βάσει των αποφάσεων ή βουλευμάτων , ευθύς ως καταστούν αμετάκλητα και εφόσον, εκ τούτων ή της σχετικής δικογραφίας προκύπτουν πλήρως τα στοιχεία ταυτότητος του καταδικασθέντος και ιδία ο τόπος γεννήσεως αυτού. Η ευθύνη συντάξεως των δελτίων ποινικού μητρώου βαρύνει τους επίσης έδρας Γραμματείς εκάστης συνεδριάσεως. Παρ’ οις δικαστηρίοις Λειτουργεί κατ’ άρθρον 2 του παρόντος, ίδιον Τμήμα , η ευθύνη συντάξεως δελτίων ποινικού μητρώου ανήκει εις τους παρά τω Τμήματι τούτω υπηρετούντος υπαλλήλους. Η επί των δελτίων συμπλήρωσις των ενδείξεων περί της ταυτότητος και της ποινικής καταστάσεως του καταδικασθέντος γίνεται ευκρινώς, ώστε να προκύπτουν αβιάστως τα στοιχεία της ταυτότητος και της καταδίκης. Επί των δικογραφιών, εφ’ ων εξεδόθη καταδικαστική απόφασις ερήμην του κατηγορουμένου, εφόσον δεν προκύπτουσι τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος και ιδία ο τόπος γεννήσεως αυτού, επισημειούται ευκρινώς το γεγονός τούτο, ίνα, κατά την επίδοσιν της αποφάσεως, ληφθεί μέριμνα εξακριβώσεως των ελλειπόντων στοιχείων. Εάν ούτε κατά την επίδοσιν καταστή δυνατή η εξακρίβωσις του τόπου γεννήσεως του καταδικασθέντος, η σύνχαξις του δελτίου αναβάλλεται, μέχρις ου καταστή δυνατή η εξακρίβωσις τούτου, κατά την εκτέλεσιν της αποφάσεως. Τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους συντασσόμενα δελτία ποινικού μητρώου, υπογραφόμενα υπό του αρμοδίου υπαλλήλου, υποβάλλονται εντός τριών ημερών, από του αμετακλήτου των καταδικαστικών αποφάσεων, εις τον παρά τω εκδόντι την απόφασιν Δικαστήρίω Εισαγγελέα ή Β. Επίτροπον, όστις προβαίνει εις τον έλεγχον της πληρότητος και ορθότητος αυτών, θεωρεί δια της υπογραφής του και της υπηρεσιακής σφραγίδος τα ευρεθέντα εν απολύτω τάξει και παραγγέλλει την αποστολήν τούτων, αμελλητί, εις τα αρμόδια προς τήρησιν αυτών Τμήματα Ποινικού Μητρώου….».

Στην προκείμενη περίπτωση ο αιτών Κ.Λ 1ον) με την υπ’ αριθμ. ………./82 ερήμην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, καταδικάστηκε για παράβαση του Ν. 40/75 σε χρηματική ποινή 3.000 δραχμών και 2ον) με την υπ’αριθμ. …………./86 ερήμην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών καταδικάσθηκε για παράβαση του Ν.40/75 σε χρηματική ποινή 4.000 Οι ανωτέρω καταδικαστικές αποφάσεις, μέχρι και σήμερα, δεν εκτελέσθηκαν.

Για τις ανωτέρω αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, ο Γραμματέας του Τμήματος Ποινικού Μητρώου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, συνέταξε, την 24-9-1981 και 2-4-1981 αντιστοίχως, σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΒΔ 330/1973 (ΦΕΚ Α’ – 97/7-5­1973), τα, υπό ιδία ημερομηνία, δελτία ποινικού μητρώου, επ’ ονόματι του ανωτέρω αιτούντος, τα οποία, αφού θεωρήθηκαν, από τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών απεστάλησαν στο αρμόδιο για την τήρησή τους, Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, όπου και αρχειοθετήθηκαν (βλ. τα αντίγραφο των εν λόγω δελτίων ποινικού μητρώου).

Όπως προκύπτει, από την, με ημερομηνία 3-12-2010 υπηρεσιακή βεβαίωση του Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών τα βιβλία κοινοποιήσεως και αποστολής προς εκτέλεση ερήμην αποφάσεων Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ετών 1988,1989,1990,1991 και 1992 έχουν αποσταλεί αρμοδίως προς καταστροφή, (και προφανώς και των προηγούμενων ετών), επομένως είναι αδύνατη η διαπίστωση του ακριβούς χρόνου επέλευσης του αμετακλήτου των ανωτέρω καταδικαστικών αποφάσεων και κατ’ επέκταση, ο προσδιορισμός της ακριβούς ημερομηνίας συμπλήρωσης της προθεσμίας παραγραφής των ποινών , που επιβλήθηκαν, με αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις ίων άρθρων 576§6 ΚΠΔ (όπως αντικ. με 9 Ν. 1805/1988) και 114 περ. γ’ ΠΚ.

Παρά ταύτα, στην προκείμενη περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί, ότι ο χρόνος επέλευσης του αμετακλήτου των ανωτέρω καταδικαστικών αποφάσεων και κατ’ επέκταση, η ημερομηνία συμπλήρωσης της προθεσμίας παραγραφής των επιβληθεισών, με αυτές, ποινών, είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, κατά προσέγγιση, με τη θεώρηση και λήψη υπόψη: 1ον) της 24-9-1981 ημερομηνίας συντάξεως του – υπό ιδία ημερομηνία – δελτίου ποινικού μητρώου, για την υπ’ αριθμ. ………./30­1-81 ερήμην, καταστάσα αμετάκλητη, απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ως απώτερης ημερομηνίας επέλευσης του αμετακλήτου και αφετηρίας της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής της ανωτέρω ποινής και 2ον) της 2-4-1981 ημερομηνίας συντάξεως του – υπό ιδία ημερομηνία – δελτίου ποινικού μητρώου, για την υπ’αριθμ. ……/20-5-80 ερήμην, καταστάσα αμετάκλητη, απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ως απώτερης ημερομηνίας επέλευσης του αμετακλήτου και αφετηρίας της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής της ανωτέρω ποινής.

Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, με βάση τα προαναφερόμενα, η χρηματική ποινή των 3.500 δραχμών , που επιβλήθηκε στον αιτούντα, με την υπ’ αριθμ. ……/30-1-81 ερήμην αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, μη εκτελεσθείσα, μέχρι σήμερα, θεωρείται εκτιθείσα, αφού, από της ημερομηνίας της 24-9-1981 , οπότε και συνετάγη, από το Γραμματέα του Τμήματος Ποινικού Μητρώου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, το – υπό ιδία ημερομηνία – δελτίο ποινικού μητρώου, για την προαναφερόμενη, καταστάσα έκτοτε αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση, η οποία (ημερομηνία) λαμβάνεται υπόψη, ως απώτερη ημερομηνία επέλευσης του αμετακλήτου της ανωτέρω απόφασης και αφετηρία της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής της ανωτέρω ποινής, μέχρι και σήμερα, παρήλθε, τόσο η δεκαετής προθεσμία παραγραφής της ποινής φυλάκισης και της χρηματικής ποινής, κατ’ άρθρο 114 περ. γ’ ίου ΠΚ, όσο και η τριετής προθεσμία, από της κατά τα ανωτέρω θεωρούμενης ημερομηνίας συμπληρώσεως της παραγραφής της ποινής, που τάσσεται, από τις διατάξεις του άρθρου 576§§3 περ. α’ και 6 του ΚΠΔ (όπως αντικ. με άρθρο 7 Ν. 1805/1988 και ισχύει, σήμερα), ως προϋπόθεση της μη αναγραφής του περιεχομένου του ενλόγω συνταχθέντος δελτίου ποινικού μητρώου, στα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που αφορούν τον αιτούντα.

Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, με βάση τα προαναφερόμενα, η ποινή φυλάκισης των εικοσιπέντε ημερών , που επιβλήθηκε στον αιτούντα, με την υπ’ αριθμ. …………./20-5-80 ερήμην αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, μη εκτελεσθείσα, μέχρι σήμερα, θεωρείται εκτιθείσα, αφού, από της ημερομηνίας της 2-4-1981, οπότε και συνετάγη, από το Γραμματέα του Τμήματος Ποινικού Μητρώου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, το – υπό ιδία ημερομηνία – δελτίο ποινικού μητρώου, για την προαναφερόμενη, καταστάσα έκτοτε αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση, η οποία (ημερομηνία) λαμβάνεται υπόψη, ως απώτερη ημερομηνία επέλευσης του αμετακλήτου της ανωτέρω απόφασης και αφετηρία της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής της ανωτέρω ποινής, μέχρι και σήμερα, παρήλθε, τόσο η δεκαετής προθεσμία παραγραφής της ποινής φυλάκισης και της χρηματικής ποινής, κατ’ άρθρο 114 περ. γ’ του ΠΚ, όσο και η τριετής προθεσμία, από της κατά τα ανωτέρω θεωρούμενης ημερομηνίας συμπληρώσεως της παραγραφής της ποινής, που τάσσεται, από τις διατάξεις του άρθρου 576§§3 περ. α’ και 6 του ΚΠΔ (όπως αντικ. με άρθρο 7 Ν. 1805/1988 και ισχύει, σήμερα), ως προϋπόθεση της μη αναγραφής του περιεχομένου του εν λόγω συνταχθέντος δελτίου ποινικού μητρώου, στα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που αφορούν τον αιτούντα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δεχόμαστε την από 9.5.2012 αίτηση του Κ.Λ.

Διατάσσουμε τη μη αναγραφή στα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που αφορούν τον ανωτέρω αιτούντα, των υπ’αριθμ. …../20-5-80 και ……./30-1-81 ερήμην αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, οι οποίες δεν εκτελέσθηκαν, μέχρι σήμερα, και

Παραγγέλλουμε την επίδοση αντιγράφου της παρούσας διατάξεως στον ανωτέρω αιτούντα.

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί