Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Διορισμός ιατρών ΕΣΥ δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2920/2001 και διαδικασία μονιμοποίησης

Με τις διατάξεις του Ν.2920/2001, άρθρ.15 παρ.1 προνοείται η δυνατότητα διορισμού ειδικευμένων ιατρών (μεταξύ άλλων) σε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στο βαθμό του Επιμελητή Β’ εφ’ όσον ανήκουν, ως πάσχοντες, σε μια από τις περιπτώσεις ασθενειών που αναφέρονται στις ίδιες διατάξεις. Οι θέσεις, στις οποίες διορίζονται είναι προσωποπαγείς, συνιστώνται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διορισμού τους και η θητεία τους είναι πενταετής. Για τον διορισμό των ενδιαφερομένων προαπαιτείται ατομική κρίση πενταμελούς Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής, το οποίο αποτελείται από ιατρούς του ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α’ και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).

Με τις ίδιες ως άνω διατάξεις προβλέπεται περαιτέρω ότι στο τέλος της πενταετίας των εχόντων διορισθεί κατά τα προρρηθέντα, οι διορισθέντες αξιολογούνται ατομικά από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής και σε περίπτωση θετικής κρίσης μονιμοποιούνται στο βαθμό του Επιμελητή Α’. Στην εν λόγω αξιολόγηση απαριθμούνται μια σειρά από κριτήρια που πρέπει να ληφθούν ιδίως υπ’ όψιν από το εν λόγω Συμβούλιο.

Ο νομοθέτης των προειρρημένων διατάξεων, με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα διορισμού στο ΕΣΥ ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων, που πάσχουν από συγκεκριμένες (βαρείες) ασθένειες, εξάρτησε τη μονιμοποίησή τους στο βαθμό του Επιμελητή Α’ μετά τη διάνυση πενταετούς θητείας, από αξιολόγηση, η οποία ανατέθηκε σε ειδικό συμβούλιο. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο διορισμός τους εκπληρώνει τις δυνατότητες και τη διακαή επιθυμία των ιατρών αυτών να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο ΕΣΥ, η δε μονιμοποίησή τους προαπαιτεί την αξιολόγηση “…διαφορετικά δεν ανανεώνεται η θητεία τους” (κατά το γράμμα της αιτιολογικής έκθεσης). Οι εν λόγω διατάξεις, όπως προκύπτει από το γράμμα τους, δεν προβλέπουν (και άρα ούτε απαιτούν) την προϋπόθεση υποβολής αίτησης εκ μέρους των ιατρών προκειμένου να διενεργηθεί η αξιολόγησή τους δοθέντος ότι αυτή η κατηγορία των ιατρών, σε κάθε περίπτωση, επιθυμούν την παραμονή και εξέλιξή τους στο ΕΣΥ, σύμφωνα, και με το σκεπτικό της αιτιολογικής έκθεσης. Τούτου έπεται και δεν μπορεί παρά να γίνει δεκτό ότι η αξιολόγηση πρέπει να χωρήσει άνευ ετέρου με πρωτοβουλία της υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας. Η εν λόγω υπηρεσιακή ενέργεια όχι μόνο επιβάλλεται από τις εν λόγω διατάξεις, με τις οποίες δεν προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής αίτησης για την αξιολόγηση αλλά, λαμβανομένου υπ’ όψιν του ευμενούς τελικού αποτελέσματος στοιχείται ωσαύτως και με την αποφυγή της αυτόχρημα επενεχθησόμενης δυσμενούς συνέπειας (μη αξιολόγηση και μη μονιμοποίηση). Είναι προφανές ότι εφ’ όσον ο νομοθέτης έκρινε ότι η υποβολή αίτησης προς αξιολόγηση ήταν αναγκαία προκειμένου να χωρήσει η αξιολόγηση, όφειλε, εν όψει της ως άνω συνέπειας, να προβλέψει τούτο ρητά. Σημειώνεται, εξ αντιδιαστολής, ότι όταν ο ίδιος νομοθέτης (του ΕΣΥ) επιθυμεί την ύπαρξη προηγούμενης αιτήσεως, το προβλέπει ρητά, όπως, ενδεικτικά, στη περίπτωση αξιολόγησης των ιατρών του ΕΣΥ προκειμένου να εξελιχθούν στην ιεραρχία(Γνωμοδότηση 283/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

1 Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43/11-3-2009, τ. Α’), άρθρ.4 περ.ΣΤ: “ΣΤ. Δικαίωμα αίτησης για αξιολόγηση έχει ο Επιμελητής Β’….Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Επιμελητές Α’ που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και όλοι οι Αναπληρωτές Διευθυντές, εντός της επόμενης διετίας, έχουν δικαίωμα να αξιολογηθούν, κατόπιν αίτησής τους, για το βαθμό του Διευθυντή, κατά ειδικότητα και κατά σειρά αρχαιότητας στο βαθμό του Επιμελητή Α’, ανά Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας του και σε ποσοστό 25% κάθε εξάμηνο. ”.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί