Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Έννομο συμφέρον άσκησης αγωγής που στηρίζεται στο άρθρο 63 του Κτηματολογικού Κανονισμού

Από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 70 ΚΠολΔ, που είναι ουσιαστικού δικαίου, προκύπτει ότι είναι δυνατή η αναγνώριση με αγωγή της ύπαρξης ή ανυπαρξίας έννομης σχέσης ιδιωτικού δικαίου, η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και τελεί σε κατάσταση αβεβαιότητας, εφόσον συντρέχει έννομο συμφέρον. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 68 και 70 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι η αναγνωριστική αγωγή μπορεί να ασκηθεί σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο ενάγων έχει άμεσο έννομο συμφέρον να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή μη κάποιας παρούσας έννομης σχέσης που τελεί σε αβεβαιότητα. Η ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος, το οποίο μπορεί να είναι και υλικό ή ηθικό, εξαρτάται από τις εκάστοτε περιστάσεις, υφίσταται δε, γενικά όταν πρόκειται για αβεβαιότητα της σχέσης, από την οποία δημιουργείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του ενάγοντος, είτε άμεσος, είτε επικείμενος, είτε εξαρτώμενος από τη συνδρομή και άλλου μελλοντικού περιστατικού, σε αποτροπή κινδύνου του οποίου τείνει η αιτούμενη αναγνώριση. Η έρευνα για την ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος, που εξετάζεται μάλιστα αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης (άρθρο 73 ΚΠολΔ), δεν είναι συνήθως ανεξάρτητη από την έρευνα του υπαρκτού ή ανυπάρκτου του ουσιαστικού δικαιώματος εκείνου που ενεργεί τη διαδικαστική πράξη. Έτσι, το έννομο συμφέρον προορίζεται να περιορίσει τη δικαστική προστασία σε εκείνες μόνο τις περιπτώσεις που η απόφαση που θα ζητηθεί είναι ικανή να συμβάλει στην προστασία των δικαιωμάτων εκείνου που ζητά τη δικαστική προστασία. Ταυτόχρονα, επίσης, συμβάλλει στην πραγμάτωση του δικαίου και στην αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης, με άρση της αβεβαιότητας στις σχέσεις των διαδίκων και αποτροπή κινδύνου βλάβης των συμφερόντων του ενάγοντος (ΑΠ1914/2014 ΝΟΜΟΣ).

Έτσι, στην περίπτωση άσκησης της αγωγής που στηρίζεται στο άρθρο 63 του Κτηματολογικού Κανονισμού, η οποία στρέφεται υποχρεωτικά κατά του εγγεγραμμένου ως τελευταίου τιτλούχου στα κτηματολογικά βιβλία ή των κληρονόμων αυτού και έχει ως αίτημα να αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο του ενάγοντος ο νόμιμος χρόνος της δεκαπενταετούς κτητικής παραγραφής, είναι σαφές ότι ο ενάγων στηρίζει το έννομο συμφέρον του στο γεγονός ότι το ακίνητο επί του οποίου ζητεί να αναγνωρισθεί ότι αυτός το νέμεται με τα προσόντα της κτητικής παραγραφής, είναι εγγεγραμμένο στο όνομα και κάποιου άλλου στα Κτηματολογικά Βιβλία και συνεπώς φέρεται άλλος ως ιδιοκτήτης, ενώ η ιστορική βάση της αγωγής αυτής είναι ότι κάποιος άλλος (ενάγων), πλην του εγγεγραμμένου τιτλούχου, νέμεται το ακίνητο διανοία κυρίου επί δεκαπέντε έτη, με αποτέλεσμα και από μόνο αυτό το γεγονός να δημιουργείται αμφισβήτηση και αμφιβολία για την έννομη σχέση της κυριότητας του επιδίκου ακινήτου.

Περαιτέρω, δε, το γεγονός ότι οι εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία παρέχουν τεκμήριο ακριβείας, ενώ η απόφαση που κάνει δεκτή την αγωγή του άρθρου 63 του Κτηματολογικού Κανονισμού με την εγγραφή της στα κτηματολογικά βιβλία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και στον Κανονισμό αποτελεί συνάμα και τίτλο κυριότητας, καθιστά περισσότερο εμφανές ότι αυτός που επικαλείται ότι νέμεται ένα ακίνητο με τα προσόντα της κτητικής παραγραφής, ενώ αυτό φέρεται καταχωρισμένο στο όνομα κάποιου άλλου, προφανώς έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει τη σχετική αγωγή που στρέφεται κατά των φερομένων με βάση την τελευταία εγγραφή στο Κτηματολόγιο ως κύριων του ακινήτου, για την άρση της αμφιβολίας της έννομης σχέσης της κυριότητας σχετικά με το επίδικο ακίνητο (ΕφΔωδ 231/2009, 21/2021 ΕΙΡ ΛΕΡΟΥ, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Αγγελική Λιγοψυχάκη, δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί