Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η δυνατότητα του εργαζομένου της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε να εξελιχθεί επαγγελματικά και μετακινηθεί σε άλλη θέση εργασίας

Η εταιρεία  Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμος Εταιρεία (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) αποτελεί δημόσια εταιρεία αξιοποίησης και λειτουργίας του Αττικό ΜετρόΗλεκτρικού Σιδηροδρόμου και του Τροχοδρόμου στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Ιδρύθηκε με τον ν.3920/2011 ΦΕΚ 33/Α/3-3-2011 ως μετονομασία της Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ), στην οποία συγχωνεύθηκαν οι ΤΡΑΜ Α.Ε. και Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος Αθηνών-Πειραιώς Α.Ε. (ΗΣΑΠ Α.Ε.) στο πρίσμα της γενικότερης εξυγίανσης του δημοσίου τομέα και αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών.[1]

Δυνάμει του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ  505/Β/2014 ρυθμίζονται θέματα εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στην εταιρεία, αλλά και γενικότερα θέματα λειτουργίας και διοίκησης αυτής. Αρχικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού το προσωπικό της εταιρείας διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο και αποτελείται από στελέχη, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό λειτουργίας και τεχνικό προσωπικό. Σύμφωνα με την παρ.3 του ανωτέρου άρθρου ορίζεται ότι: «το οργανόγραμμα, η εσωτερική οργάνωση, η διοικητική ιεραρχία, οι οργανικές θέσεις και ο αριθμός τους, ο επιμερισμός των υπηρεσιακών αντικειμένων και αρμοδιοτήτων ανά οργανωτική μονάδα και επιμέρους υπηρεσία του οργανογράμματος της εταιρίας, καθώς και η δικαιοδοσία, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εργαζόμενων ανά θέση εργασίας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο. Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας καταγράφουν, ενδεικτικά, τις κύριες αρμοδιότητες, τις υπευθυνότητες, τα καθήκοντα και τις δικαιοδοσίες των εργαζόμενων, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά – δεξιότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης εργασίας.»

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού προβλέπεται ότι: «1. Στη διάρκεια της θητείας του στην εταιρία κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας, μπορεί μετά από κατάλληλη εκπαίδευση και λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και τα ουσιαστικά του προσόντα, να μετακινηθεί σε άλλη θέση εργασίας ή/ και κατηγορία, τοποθετούμενος στην τελευταία θέση της αντίστοιχης σειράς προτεραιότητας για εξέλιξη στη νέα ειδικότητα ή/ και θέση εργασίας. 2. Η επαγγελματική εξέλιξη του Προσωπικού Λειτουργίας και του Τεχνικού Προσωπικού περιγράφεται ενδεικτικά στο Παράρτημα II του παρόντος Κανονισμού. 3. Γενικά για την Επαγγελματική Εξέλιξη του Προσωπικού Λειτουργίας και του Τεχνικού Προσωπικού ισχύουν τα εξής: Ι. Προϋπόθεση για οποιαδήποτε μετακίνηση – επαγγελματική εξέλιξη είναι η ύπαρξη κενής θέσης προς κάλυψη. Η Διοίκηση με πρόσκληση της ανακοινώνει την ύπαρξη κενών θέσεων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση. ΙΙ. Κάθε εργαζόμενος που πληροί τις καθορισμένες χρονικές προϋποθέσεις για μετακίνηση – επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να υποβάλει αίτηση, εφόσον πληροί και τα τυπικά προσόντα της νέας θέσης. Οι υποψήφιοι για μετακίνηση – επαγγελματική εξέλιξη αξιολογούνται με γραπτή ή /και προφορική δοκιμασία. III. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά επιτυχίας και εξ αυτών επιλέγονται όσοι απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προηγείται ο αρχαιότερος στην Εταιρία. Ο κατάλογος επιτυχόντων διατηρείται μέχρι την παρέλευση 12 μηνών από την ανακοίνωση – πρόσκληση της Διοίκησης. Εάν προκύψουν πρόσθετες κενές θέσεις (εννοείται για την ίδια ειδικότητα) μέσα σε αυτό το διάστημα των 12 μηνών, επιλέγονται κατά σειρά επιτυχίας και άλλοι επιτυχόντες υποψήφιοι από τον ίδιο κατάλογο. IV. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι εντάσσονται σε πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο ολοκληρώνεται με τελική αξιολόγηση και πιστοποίηση για τη νέα θέση εργασίας. V. Επιλεγέντες υποψήφιοι, οι οποίοι αποτυγχάνουν στην τελική αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης επιστρέφουν στην προηγούμενη θέση εργασίας τους και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για οποιαδήποτε θέση υπηρεσιακής εξέλιξης για τα επόμενα 3 χρόνια. Εάν κάποιος που είχε αποτύχει, μετά την παρέλευση των 3 χρόνων, επιλεγεί και ενταχθεί σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ίδια ή άλλη θέση επαγγελματικής εξέλιξης και αποτύχει και αυτή τη φορά δεν θα έχει πάλι δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για μετακίνηση – επαγγελματική εξέλιξη, παραμένοντας οριστικά στην προηγούμενη θέση εργασίας του.»

Τέλος, βάσει του άρθρου 7 παρ.1 του ανωτέρου Κανονισμού ορίζεται ότι: «1. Οι θέσεις εργασίας, οι κατηγορίες του προσωπικού, οι ειδικότητες, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνει κάθε θέση εργασίας, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η κατάληψη κάθε μίας, και γενικά καθετί σχετικό με την οργάνωση της λειτουργίας της εταιρίας καθορίζεται, μέσα στα πλαίσια του νόμου, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο».

 Εκ των ως άνω προκύπτει ότι η επαγγελματική εξέλιξη και η δυνατότητα του εργαζομένου να μετακινηθεί σε νέα θέση απαιτεί την ύπαρξη θέσης που πρέπει να καλυφθεί και για την οποία ο εργαζόμενος υποβάλλει αίτηση, εφόσον πληροί τα ουσιαστικά και τα τυπικά προσόντα της νέας θέσης. Οι υποψήφιοι για μετακίνηση – επαγγελματική εξέλιξη πρέπει να παρακολουθήσουν το απαραίτητο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Θέματα σχετικά με τις θέσεις εργασίας, όπως οι κατηγορίες του προσωπικού και οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο.

Χαρά Ζούκα, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

[1] https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί