Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η εγγραφή ή μη στα μητρώα των Επιμελητηρίων ανήκει στην ακυρωτική αρμοδιότητα των Διοικητικών Εφετείων

Κατά την περ.ιβ΄ (στοιχ.1) της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.702/1977, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 47 παρ.1 του ν.3900/2010 (Α΄213), στην ακυρωτική αρμοδιότητα των Διοικητικών Εφετείων ανήκει, μεταξύ άλλων, η εκδίκαση διαφορών που αφορούν τη χορήγηση αδειών για την άσκηση κάθε είδους επαγγελματικής δραστηριότητας, η διάταξη δε αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν.3900/2010 υποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 50 αυτού.

Ο ν.2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κλπ.” (Α΄154), όπως ισχύει, ορίζει στο άρθρο 1 ότι “1. (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 19 του ν.3419/2005, Α΄297) Τα Επιμελητήρια αποτελούν υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου….2. Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της περιφέρειάς τους, είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής…3. Μέλη: Μέλη του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτικά: α. Τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα της εμπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου. β.Τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, εφόσον έχουν εμπορική ιδιότητα και έδρα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου.γ..” στο άρθρο 4, με τίτλο “οικονομικά θέματα” ότι “1. Πόροι των Επιμελητηρίων είναι: α. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών τους, που καταβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρονται. Η αξίωση του Επιμελητηρίου για την είσπραξη των συνδρομών παραγράφεται με την πάροδο δέκα (10) ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου έπρεπε να καταβληθούν. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δεν συνοδεύεται από τη βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου για την καταβολή ή το διακανονισμό των ετήσιων εισφορών προς αυτό. Η ανωτέρω βεβαίωση ισχύει μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο εκδόθηκε. 2…” .

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, η εγγραφή στα μητρώα των Επιμελητηρίων, η οποία είναι υποχρεωτική για τα κατά νόμο υπαγόμενα σ’αυτά πρόσωπα, συνδέεται στενά με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά την έννοια της περ.ιβ΄ (στοιχ.1) της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.702/1977, και, συνεπώς, οι διαφορές σχετικά με την εγγραφή ή μη προσώπου ως μέλους Επιμελητηρίου ανήκει στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου (1667/2012 ΣΤΕ).

 

Λένα Πολύζου

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί