Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Είναι δυνατή η αναγνώριση ως προϋπηρεσία των συμβάσεων έργου δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου με φορείς του δημοσίου τομέα για την περαιτέρω μισθολογική και εργασιακή τους εξέλιξη;

Έχει απασχολήσει αρκετά συχνά τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα η ερώτηση εάν είναι δυνατό να αναγνωρισθούν για τη μισθολογική τους εξέλιξη και κατάταξη ως προϋπηρεσία οι συμβάσεις έργου που είχαν συνάψει στο παρελθόν  με φορείς του δημοσίου, όπως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Την απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει το άρθρο 11 του ν. 4354/2015, το οποίο ορίζει ότι: «4.«4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες εργασίας». Επίσης, ιδιαιτέρως για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπεται βάσει της ίδιας παραγράφου, όπως ισχύει με το άρθρο 35 παρ.2 Ν. 4484/2017,ΦΕΚ Α 110/1.8.2017,το δε τελευταίο εδάφιο αυτής προστέθηκε με το άρθρο 90 παρ.4 Ν.4485/2017, ΦΕΚ Α 114/4.8.2017 ότι: «Επιπλέον, ως προς τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκπαιδευτική τους υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης».

Από τα ως άνω προκύπτει ότι αποκλείονται από τη δυνατότητα  αναγνώρισης προϋπηρεσίας οι συμβάσεις έργου με δημόσιους φορείς και αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία μόνο  η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Τη μη δυνατότητα αναγνώρισης ως προϋπηρεσίας των συμβάσεων έργου έχουν επισημάνει και τα αρμόδια διοικητικά όργανα. Συγκεκριμένα, βάσει της εγκυκλίου με αριθμό 2/3//2016: ΕΓΚ.ΑΑΔΕ 6/5/16: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β` του ν. 4354/2015, έχει αναφερθεί ρητά ότι: «Με τις διατάξεις της παρ. 4. ορίζεται η προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26, κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου, η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν μέχρι και στις 31-12-2015. Μετά την αρχική κατάταξη των υπαλλήλων αυτών, αλλά και στις περιπτώσεις υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1-1-2016, είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε) που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α` του ν. 3429/2005) των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που χρόνος αργίας, διαθεσιμότητας, άνευ αποδοχών κ.λ.π. δεν αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, δεν αναγνωρίζεται ούτε και για τη μισθολογική του εξέλιξη».

Επομένως, από την ως άνω εγκύκλιο αποκλείονται ρητά οι συμβάσεις μίσθωσης έργου από τη δυνατότητα αναγνώρισης αυτών ως προϋπηρεσία.  Τη θέση αυτή δέχεται και σε γνωμοδοτήσεις του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους . Ειδικότερα στην γνωμοδότηση με αριθμό 126/2019, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είχε επισημάνει ότι: «10. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 146 και 147 παρ. 4 του ν. 4472/2017, 7 παρ. 1 και 11 παρ. 4 του ν. 4354/2015 και 14 παρ. 1 περ. α΄ του 4270/2014 προκύπτει ότι για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου του ερωτήματος, ο οποίος διορίσθηκε κατόπιν διαγωνισμού σε θέση Καλλιτεχνικού Προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, θα μπορούσε να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία του στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (αυτοτελή δημόσια υπηρεσία), μόνο εάν είχε παρασχεθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και όχι δυνάμει συμβάσεων έργου (βλ. και εγκύκλιο οικ. 2/52295/ΔΕΠ/19-7- 2017 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί των άρθρων 126 παρ. 9 περ. Ι και 147 παρ. 4 του ν. 4272/2017). Με την αιτιολογία αυτή το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απέρριψε το αίτημά του για αναγνώριση της προϋπηρεσίας του δυνάμει συμβάσεων έργου».

Χαρά Ζούκα, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί