Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Υποχρέωση τήρησης προθεσμίας προειδοποίησης από τον εργαζόμενο προς τον εργοδότη σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησής του

Σύμφωνα με το άρθρο 337 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022), ο εργαζόμενος που προτίθεται να λύσει τη σύμβαση εργασίας με τον εργοδότη οφείλει να καταγγείλει αυτήν προ χρόνου ίσου με το ήμισυ εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 321 για τον εργοδότη. Ο χρόνος αυτός δεν θα υπερβαίνει όμως σε καμία περίπτωση τους τρεις μήνες, ούτε η αποζημίωση, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης για καταγγελία, το ποσό που αντιστοιχεί σε τρεις μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 323.

Στο δε άρθρο 321 του ίδιου Κώδικα που αφορά την καταγγελία με προειδοποίηση από τον εργοδότη, προβλέπεται ότι η καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζομένου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο με τους εξής όρους:

α) Για εργαζομένους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) συμπληρωμένους μήνες έως δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.

β) Για εργαζομένους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.

γ) Για εργαζομένους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.

δ) Για εργαζομένους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 323 που αφορά την αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση από τον εργοδότη:

1. Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζομένου οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο εργαζόμενο αποζημίωση απόλυσης ως κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη / Ποσό αποζημίωσης

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη: 2 μηνών αποζημίωση

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη: 3 μηνών αποζημίωση

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη: 4 μηνών αποζημίωση

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη: 5  μηνών αποζημίωση

10 έτη συμπλ.: 6 μηνών αποζημίωση

11 έτη συμπλ.: 7 μηνών αποζημίωση

12 έτη συμπλ.: 8 μηνών αποζημίωση

13 έτη συμπλ.: 9 μηνών αποζημίωση

14 έτη συμπλ.: 10 μηνών αποζημίωση

15 έτη συμπλ.: 11 μηνών αποζημίωση

16 έτη συμπλ. και άνω: 12 μηνών αποζημίωση

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 327 εξακολουθεί να ισχύει.

2. Ως τακτικές αποδοχές του εργαζομένου θεωρούνται ο μισθός και κάθε άλλη παροχή, εφόσον δίδεται αντί μισθού, όπως παροχές σε είδος, προμήθειες κ.λπ. . Ποσοστά επί κερδών ή εισπράξεων ή συμμετοχή άλλης φύσης στην επιχείρηση, εφόσον χορηγούνται ανεξάρτητα από την κανονική αμοιβή της εργασίας, δεν θεωρούνται τακτικές αποδοχές, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή έθιμο.

3. Για εργαζομένους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στις 12 Νοεμβρίου 2012 στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στην προηγούμενη περίπτωση αποζημίωσης, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:

Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα: 1 μήνας αποζημίωση

Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα: 2 μήνες αποζημίωση

Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα: 3 μήνες αποζημίωση

Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα: 4 μήνες αποζημίωση

Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα: 5 μήνες αποζημίωση

Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα: 6 μήνες αποζημίωση

Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα: 7 μήνες αποζημίωση

Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα: 8 μήνες αποζημίωση

Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα: 9 μήνες αποζημίωση

Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα: 10 μήνες αποζημίωση

Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα: 11 μήνες αποζημίωση

Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω: 12 μήνες αποζημίωση

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:

i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο εργαζόμενος στις 12 Νοεμβρίου 2012 ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσής του, και

ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 325, λαμβάνονται υπόψη για τον ανωτέρω υπολογισμό οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 327.

4. Από τις 12 Νοεμβρίου 2012 οποιαδήποτε διάταξη ευνοϊκότερη των παρ. 1 και 3 προσαρμόζεται στα προβλεπόμενα από αυτές όρια.

Σημ.: Τα ανωτέρω άρθρα 321 και 323 του π.δ. 80/2022 παρατέθηκαν γιατί γίνεται γι’ αυτά αναφορά στο άρθρο 337 που αφορά την προειδοποίηση που οφείλει να κάνει ο εργαζόμενος σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης και από αυτά προκύπτει τόσο η προθεσμία που οφείλει να τηρήσει ο εργαζόμενος σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, όσο και το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο τελευταίος στον εργοδότη ως αποζημίωση σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσής του.

Ευγενία Α. Φωτοπούλου,

δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί