Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Υποχρεωτική η κατάθεση σημειώματος στη δική των ασφαλιστικών· άλλως ο διάδικος θεωρείται ότι έχει ερημοδικαστεί ακόμα κι αν ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς του

Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 115 με την προηγούμενη μορφή του, όπως δηλαδή αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015, όριζαν ότι ενώπιον του ειρηνοδικείου οι διάδικοι έχουν δικαίωμα, και όχι υποχρέωση, όπως στα άλλα δικαστήρια να υποβάλλουν προτάσεις, με παράλληλη δυνατότητα του ειρηνοδίκη να υποχρεώσει τους διαδίκους να καταθέσουν προτάσεις σε δύσκολες υποθέσεις. Ήδη με την τροποποιημένη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 115, όπως αυτή ισχύει από 1.1.2016 καταλαμβάνουσα και τις εκκρεμείς κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4335/2015 υποθέσεις (άρθρο ένατο παρ. 4 Ν. 4335/2015), η κατάθεση των προτάσεων καθίσταται υποχρεωτική και στο ειρηνοδικείο, καταργουμένης της δυνατότητας της παράλειψης κατάθεσης, διατηρείται δε η προαιρετική κατάθεση προτάσεων μόνο στις υποθέσεις των μικροδιαφορών, λόγω του μικρού οικονομικού αντικειμένου των τελευταίων και της εν γένει απλότητας των οικείων υποθέσεων, στις οποίες ούτως ή άλλως επιτρέπεται η παράσταση των διαδίκων χωρίς την παρουσία πληρεξουσίων δικηγόρων (βλ. αιτιολογική έκθεση Ν. 4335/2015).  Συνεπώς ακόμα και στις εκκρεμείς κατά την 1.1.2016 ενώπιον του ειρηνοδικείου ή του μονομελούς πρωτοδικείου υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, η κατάθεση σημειώματος – προτάσεων είναι πλέον υποχρεωτική, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι κατά το άρθρο 94 ΚΠολΔ (όπως ισχύει από 1.1.2016 μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 άρθρο πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015) η παράσταση με δικηγόρο είναι πλέον υποχρεωτική (και) στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων και δεν επιτρέπεται η παράσταση του διαδίκου αυτοπροσώπως [βλ. ΜΠρΜεσολ 8/2016 Α΄ Δημοσίευση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕιρΧαν 234/2016 αδημ., επίσης Γ. Ορφανίδη, Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, «Η ρύθμιση του άρθρου 94 ΚΠολΔ μετά την τροποποίηση που επέφερε ο ν. 4335/2015», Μελέτη δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας). Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι ο νομοθέτης θέλησε να συνδέσει την προαιρετική κατάθεση προτάσεων με την δυνατότητα αυτοπρόσωπης παράστασης του διαδίκου (μικροδιαφορές) και αντιστρόφως την υποχρεωτική κατάθεση προτάσεων με την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου (όλες οι άλλες διαδικασίες πλην των μικροδιαφορών). Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων οι διάδικοι πρέπει να καταθέσουν το έγγραφο σημείωμά τους το αργότερο ως το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο [εκτός αν το δικαστήριο έταξε προθεσμία για την υποβολή σημειωμάτων μετά το πέρας της συζήτησης (βλ. άρθρο 691 παρ. 3 εδ. α΄ ΚΠολΔ)] μαζί με όλα τα αποδεικτικά και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με το σημείωμά τους, καθώς υπάρχει υποχρέωση προς προαπόδειξη. Κύρωση από την μη κατάθεση ή μη εμπρόθεσμη κατάθεση ή γενικά μη κανονική κατάθεση προτάσεων είναι η ερημοδικία του διαδίκου, έστω και αν ο διάδικος είχε εμφανισθεί και είχε προφορικά αναπτύξει τους ισχυρισμούς του (Μαργαρίτης, Ερμηνεία ΚΠολΔ, έκδ. 2012, Τόμος Ι, άρθρο 115, αρ. 5, σελ. 226, ΜΠρΘεσ 77/1994 Αρμ 1994.845) (Ειρ Χαν 92/2017).

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί