Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Νέες τροποποιήσεις του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα

Με το άρθρο 234 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86 11.04.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε το άρθρο 99 του ΠτωχΚωδ (το οποίο είχε και προσφάτως τροποποιηθεί με το Ν. 4013/2011), το οποίο αφορά στην διαδικασία εξυγίανσης:

Οι πιο σημαντικές αλλαγές μπορούν να συνοψιστούν στα κάτωθι:

Α)  Νέα διαδικασία εξυγίανσης δεν μπορεί να ανοίξει για τον ίδιο οφειλέτη, αν δεν έχει παρέλθει μία πενταετία από την επικύρωση της προηγούμενης συμφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν πρόκειται για συμφωνία που επικυρώνεται υπό τους όρους του άρθρου 106β, δηλαδή με υποβολή της συμφωνίας προς επικύρωση μετά την κατάρτισή της στους πιστωτές, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία στο πτωχευτικό δικαστήριο.

Β) Στην συζήτηση της αιτήσεως εξυγίανσης μπορεί να παραστεί και να ακουστεί και εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Γ) Το Πτωχευτικό Δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν προσδοκίας επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης, ο δε Πρόεδρος του Πτωχευτικού Δικαστηρίου δύναται να παρατείνει την περίοδο αυτή, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή του πιστωτή, για ένα (1) ακόμη μήνα. Δηλαδή η το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να επιτυγχάνεται συμφωνία εξυγίανσης μειώθηκε από τέσσερις (4) σε δύο (2) μήνες.

Δ) Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας μέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη του σχεδίου εξυγίανσης.

Ε) Προληπτικά μέτρα που διατάχθηκαν ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε παύουν να ισχύουν μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.

ΣΤ) Για την συζήτηση της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της.

Ζ) Η αναστολή των ατομικών μέτρων διώξεως των πιστωτών που ενδεχομένως αποτελεί  περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης δεν θα δεσμεύει τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές για διάστημα που υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, αντί έξι (6) που ήταν πριν.

Η) Με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης (i) αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυμα έκδοσης επιταγών που έχει επιβληθεί στον οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης και (ii) αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, καθώς και της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Θ) Αντικείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης μπορεί να είναι και η καταβολή συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση βελτίωσης της οικονομικής θέσης του οφειλέτη. Η συμφωνία θα πρέπει να ορίζει στην περίπτωση αυτή με ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των ποσών αυτών.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διατάξεις Πτωχευτικού Κώδικα που τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται και επί διαδικασιών εξυγίανσης που έχουν ήδη αρχίσει κατά την έναρξη της εφαρμογής του.

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί