Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Πότε αποσβήνεται η επικαρπία που συστήνεται υπέρ νομικού προσώπου;

Σύμφωνα με το άρθρο 1167 ΑΚ ορίζεται ότι «Η επικαρπία, εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, αποσβήνεται με το θάνατο του επικαρπωτή. Επικαρπία υπέρ νομικού προσώπου εκλείπει μαζί με αυτό». Με την υπόψη διάταξη ορίζεται ως αποσβεστικός λόγος της επικαρπίας ο θάνατος του επικαρπωτή ή αν αυτός είναι νομικό πρόσωπο, η λύση του νομικού προσώπου. Συγκεκριμένα, κατά το εδ. β΄ της υπόψη διάταξης, επί νομικό πρόσωπο, η υπέρ αυτού επικαρπία εκλείπει μετ’ αυτού, δηλαδή με τη διάλυσή του όποτε και να επέλθει αυτή, κατά παρέκκλιση από το προϊσχύον δίκαιο, από το οποίο οριζόταν ως διάρκεια αυτού διάστημα εκατό (100) ετών. Η απόσβεση επέρχεται αμέσως μετά τη διάλυση, χωρίς να παρατείνεται η διάρκειά της μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης, ως το άρθρο 72 ΑΚ ορίζει για κάθε νομικό πρόσωπο,  γιατί αυτή (επικαρπία) δεν έχει σχέση με την εκκαθάριση ούτε τη διενέργειά της εξυπηρετεί. Η μετατροπή ή συγχώνευση εταιρείας δεν αποσβήνουν την επικαρπία γιατί στην πρώτη περίπτωση συνεχίζεται η νομική προσωπικότητα της εταιρίας που μετατρέπεται, και στη δεύτερη πρόκειται για οιονεί καθολική διαδοχή. Στην αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα, ο θάνατος ενός από τους εταίρους αποσβήνει την επικαρπία κατά το ιδανικό μερίδιο του εταίρου που πέθανε. [1]

Άννα Ρεγκούτα, Δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

[1] Ίδετε αρ. 1167 σε Βαθρακοκοίλη, ΕρμΑκ, τόμος Δ ημιτόμος Β, σελ. 74 παρ. 6

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί