Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την υπαγωγή στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Κατ’ αρχάς, για την υπαγωγή στον νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, απαιτείται ο οφειλέτης να είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή να μην είναι έμπορος και να έχει περιέλθει, χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του.

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι ο νόμος δεν αφορά χρέη που αναλήφθηκαν από τον οφειλέτη το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αιτήσεως στο Ειρηνοδικείο, καθώς και διοικητικά πρόστιμα, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α., καθώς επίσης και εισφορές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και οφειλές από χορήγηση δανείων σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Απαιτούμενα έγγραφα:

1.             Εξουσιοδότηση του οφειλέτη με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

2.             Αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών από κάθε Τράπεζα (χορηγείται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης). Θα πρέπει να ζητηθούν βεβαιώσεις οφειλών από όλες τις Τράπεζες.

3.             Συμπλήρωση αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού και υποβολή της σε κάθε Τράπεζα, ως υποχρεωτικό στάδιο. Θα πρέπει η αίτηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ή ότι παρελήφθη.

4.             Αντίγραφα δανειακών συμβάσεων και συμβόλαια αγοράς ακινήτων (και τα πιστοποιητικά μεταγραφών), εάν υπάρχουν.

5.             Ε9, ώστε να είναι καταγεγραμμένα όλα τα ακίνητα του οφειλέτη (εάν έχει ακίνητα στο όνομά του), ιδιόκτητη κύρια κατοικία ή άλλα ακίνητα. Στην περίπτωση που υπάρχουν ακίνητα, απαιτείται μία σύντομη περιγραφή του εκάστοτε ακινήτου (συνήθως από ένα συμβόλαιο, όπως τοποθεσία, έκταση, είδος, ποσοστό δικαιώματος), εάν υπάρχουν βάρη και εκτιμώμενες εμπορικές αξίες για το καθένα από αυτά.

6.             Τα δύο τελευταία Ε1 και Ε2 του οφειλέτη και του/της συζύγου, ώστε να φαίνονται τα εισοδήματα του ιδίου και του/της συζύγου. Θα πρέπει να εμφαίνεται το σημερινό μέσο μηνιαίο εισόδημα του οφειλέτη (εάν υπάρχει, π.χ. από βεβαίωση αποδοχών του εργοδότη) και του/της συζύγου και γενικά τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη (π.χ. αυτοκίνητα και ποια είναι η εμπορική τους αξία), όπως επίσης και κάθε άλλη πηγή εισοδήματος που τυχόν μπορεί να υπάρχει (π.χ. ενοίκια, σύνταξη, εκμετάλλευση ακινήτων, τόκοι καταθέσεων κλπ). Εάν ο οφειλέτης είναι άνεργος, θα πρέπει να δηλωθεί το επίδομα ανεργίας, καθώς και από πότε είναι γραμμένος στον Ο.Α.Ε.Δ. και η κάρτα ανεργίας.

7.             Τα δύο τελευταία εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορίας του οφειλέτη.

8.             Ε.Τ.Α.Κ. έτους 2009 ή μεταγενέστερο.

9.             Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη από τον οικείο Δήμο, ώστε να φαίνεται η οικογενειακή του κατάσταση και τα προστατευόμενα μέλη.

10.           Σε περίπτωση που έχει λυθεί ο γάμος με διαζύγιο, απόφαση διατροφής και επιμελείας των παιδιών και απόφαση διαζυγίου.

11.           Εκτιμώμενο μέσο μηνιαίο κόστος διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του (προκύπτει από τους τρέχοντες λογαριασμούς, διατροφή, έξοδα κοινοχρήστων, ένδυσης, υπόδησης κ.α.).

12.           Τυχόν ιατρικά έγγραφα που να αποδεικνύουν μόνιμες ιατρικές παθήσεις.

 

Σε περίπτωση που υπάρχει εγγυητής σε κάποιο από τα δάνεια, και εφόσον πληρούνται και ως προς αυτόν οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να κάνει την ίδια διαδικασία και να προσκομίσει όλα τα παραπάνω έγγραφα.

 

Τέλος, μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων για την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του ιδίου και του/της συζύγου, την κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους. Ο οφειλέτης επίσης πρέπει να προσκομίσει μέσα σε 1 μήνα τα έγγραφα που έχει στην διάθεσή του σχετικά με την περιουσία του, τα κάθε φύσεως εισοδήματά του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους και τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων την τελευταία τριετία.

 

Δικ. Γραφείο Ε. Φωτοπούλου

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί