Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Πρόσθετη αποζημίωση λόγω αναπηρίας ή παραμόρφωσης

Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 Α.Κ. “η αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνοντας υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης αν επιδρά στο μέλλον του”.

Η διάταξη αυτή προβλέπει επιδίκαση από το δικαστήριο χρηματικής παροχής στον παθόντα  αναπηρία ή παραμόρφωση, εφόσον συνεπεία αυτών επηρεάζεται το μέλλον του. Η χρηματική αυτή  παροχή δεν αποτελεί αποζημίωση εφόσον η τελευταία εννοιολογικώς συνδέεται με την επίκληση  και απόδειξη περιουσιακής ζημίας, δηλαδή διαφοράς μεταξύ της περιουσιακής καταστάσεως μετά  το ζημιογόνο γεγονός και εκείνης που θα υπάρχει χωρίς αυτό. Η συνεπεία της αναπηρίας ή  παραμορφώσεως ανικανότητας προς εργασία εφόσον προκαλεί στον παθόντα περιουσιακή ζημία  αποτελεί βάση αξιώσεως προς αποζημίωση που στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 929 Α.Κ. (αξίωση διαφυγόντων εισοδημάτων). Όμως η αναπηρία ή παραμόρφωση ως τοιαύτη δεν σημαίνει  κατ’ ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζημίας. Τούτο συμβαίνει σε ανήλικο που δεν έχει εισέλθει ακόμη στην παραγωγική διαδικασία και δεν μπορεί ήδη από την επέλευση της  αναπηρίας ή παραμορφώσεως να επικαλεσθεί περιουσιακή ζημία. Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη ότι η αναπηρία ή παραμόρφωση θα προκαλέσει στον παθόντα συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία. Είναι  όμως βέβαιο ότι η αναπηρία ή παραμόρφωση ανάλογα με το βαθμό της και τις λοιπές  συντρέχουσες  περιστάσεις (ηλικία, φύλο, κλίσεις και επιθυμίες του παθόντος) οπωσδήποτε θα έχει δυσμενή  επίδραση στην κοινωνική-οικονομική εξέλιξη τούτου κατά τρόπο όμως που δεν δύναται  επακριβώς  να προσδιορισθεί. Η δυσμενής αυτή επίδραση είναι δεδομένη και επομένως δεν δικαιολογείται  εμμονή στην ανάγκη προσδιορισμού του ειδικού τρόπου της επιδράσεως αυτής και των συνεπειών  της στο κοινωνικό, οικονομικό μέλλον του παθόντος. Προέχον και κρίσιμο είναι το γεγονός της  αναπηρίας ή παραμορφώσεως ως βλάβης του σώματος ή της υγείας του προσώπου ως ενός αυτοτελούς εννόμου αγαθού, που απολαύει και συνταγματικής προστασίας, σύμφωνα με τις  παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, όχι μόνο στις σχέσεις των πολιτών προς  το Κράτος αλλά και στις μεταξύ του σχέσεις, χωρίς αναγκαίως η προστασία αυτή να συνδέεται με  αδυναμία οικονομικών ωφελημάτων ή πλεονεκτημάτων. Έτσι ορθότερη κρίνεται η ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 931 του Α.Κ. που την καθιστά εφαρμόσιμη σύμφωνα με την οποία προβλέπεται από τη διάταξη αυτή η επιδίκαση στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση ενός εύλογου  χρηματικού ποσού, ακριβώς λόγω της αναπηρίας και παραμορφώσεως χωρίς σύνδεση και  συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία η οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιορισθεί (ΑΠ 670/2006). Το ποσό του επιδικαζόμενου εύλογου χρηματικού ποσού εξευρίσκεται με βάση το είδος  και τις συνέπειες της αναπηρίας ή παραμορφώσεως, καθώς και με συνεκτίμηση του ποσοστού  συνυπαιτιότητας του τελευταίου στην πρόκληση της αναπηρίας ή της παραμορφώσεως αφενός και  την ηλικία του παθόντος αφετέρου καθώς και τη συνεκτίμηση του ποσοστού συνυπαιτιότητας του τελευταίου στην πρόκληση της αναπηρίας ή παραμορφώσεώς του, όπως συμβαίνει και στην  περίπτωση της κατά τη διάταξη του άρθρου 932 του Α.Κ., αξιώσεως χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω  ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (ΑΠ 321/2011, ΑΠ 408/2011).

Περαιτέρω, η κατά την Α.Κ. 931 αξίωση είναι διαφορετική: α) από την κατά την ΑΚ 929  αξίωση για διαφυγόντα εισοδήματα του παθόντος, που κατ’ ανάγκη συνδέεται με επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένης περιουσιακής ζημίας, λόγω της ανικανότητας του παθόντος προς εργασία  και β) από την κατά την ΑΚ 932 χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Είναι αυτονόητο ότι  όλες οι παραπάνω αξιώσεις δύνανται να ασκηθούν είτε σωρευτικώς, είτε μεμονωμένως, αφού  πρόκειται για αυτοτελείς αξιώσεις και η θεμελίωση κάθε μιας από αυτές δεν προϋποθέτει αναγκαίως  την ύπαρξη μιας των λοιπών (βλ. και ΑΠ 1087/2010, ΑΠ 1432/2009, ΑΠ 765/2007, 670/2006).

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί