Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Προθεσμία άσκησης έφεσης από το Δημόσιο

Από το συνδυασμό των άρθρων 144 παρ. 1, 495 παρ. 1, 2, 496 και 518 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης, όταν ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα είναι τριάντα (30) ημέρες, αρχίζει από την επομένη της επίδοσης της προσβαλλόμενης απόφαση και λήγει την 30ή ημέρα όταν τελειώνει το ωράριο των δικαστικών υπηρεσιών, κι αν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα, την ίδια ώρα της επόμενης μη εξαιρετέας ημέρας. Η 30νθήμερη προθεσμία της εφέσεως ισχύει κατά κανόνα, σε όλο το φάσμα της πολιτικής δίκης. Στις περιπτώσεις που τυχόν προβλέπεται προθεσμία βραδύτερη των 30 ημερών, για το Δημόσιο και τα άλλα νπδδ, που απολαύουν των προνομίων του, όπως είναι και οι ΟΤΑ (βλ. σχ. Μιχάλης. και Αν μαργαρίτα, ΕρμΚΠολΔ, Τόμος Ι, Έκδοση 2η, 2018, σελ. 759 παρ. 18), αυτή είναι πάντοτε, τριάντα ημέρες.

Εξάλλου, στη διάταξη του άρθρου 11 εδ. α΄ του Κώδικα των Νόμων περί δικών του Δημοσίου, που κωδικοποιήθηκε με το κανονιστικό διάταγμα της 26ης.06/10.07.1944, όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3514/2006 και ισχύει, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι σε όλες τις δίκες του Δημοσίου κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών ουδεμία απολύτως προθεσμία υπολογίζεται, είτε σε βάρος του Δημοσίου, είτε σε βάρος των άλλων διαδίκων, ούτε για την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου. Κάθε προθεσμία, η οποία έχει αρχίσει προ των δικαστικών διακοπών αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών. Τέλος, κατά το άρθρο 11 παρ. 2 του Κώδικα Οργανισμού δικαστηρίων και καταστάσεώς Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988, οι δικαστικές διακοπές αρχίζουν την 1η Ιουλίου  και λήγουν τη 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 11 εδ. α΄ του Κώδικα των Νόμων περί δικών του Δημοσίου δεν αντίκειται  στην αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος, αφού σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ρητώς ορίζεται σ’ αυτήν ότι δεν ισχύει μόνον υπέρ του Δημοσίου, αλλά και υπέρ των ιδιωτών στις δίκες τους με το Δημόσιο και τα άλλα νπδδ (βλ. σχ. ΑΠ 639/2018, ΝΟΜΟΣ, Ν. Νικάς ΕγχΠολΔικ, Έκδοση Β, 1016, σελ. 796 παρ. 56).

Το ως άνω αποτελεί απόσπασμα από την υπ’ αρ. 71/2021 απόφαση του ΜονΠρΚεφαλληνίας, δικάζουν σε δεύτερο βαθμό. Η απόφαση αυτή είναι από υπόθεση του γραφείου μας, εκπροσωπώντας τους εφεσιβλήτους. Σύμφωνα με τα ως άνω, είχαμε επιδώσει στο Δήμο την πρωτόδικη απόφαση στις 4/8/2017 και ο Δήμος άσκησε την ένδικη έφεση στις 13/10/2017, η οποία κρίθηκε εμπρόθεσμη (βλ. το κείμενο της απόφασης πατώντας εδώ).

Ευγενία Φωτόπουλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί