Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αγωγή ασφαλισμένου ασφαλιστικής εταιρείας – Παραγραφή

Ο εναγόμενος στην κύρια αγωγή για αποζημίωση από αδικοπρακτική ευθύνη ή από οποιαδήποτε επελθούσα ζημία, μπορεί να ανακοινώσει τη δίκη ή να προσεπικαλέσει σε αυτήν την ασφαλιστική του εταιρία με παρεμπίπτουσα αγωγή, εφόσον φυσικά είναι σε ισχύ μεταξύ τους κάποια σύμβαση παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Με την αγωγή του αυτή (προσεπίκληση), ο εναγόμενος-προσεπικαλών, μπορεί να ζητήσει από την ασφαλιστική εταιρία-προσεπικαλούμενη, να καταβάλει στον ενάγοντα της κύριας αγωγής, ό, τι κριθεί από το Δικαστήριο ότι υποχρεούται ο ίδιος να καταβάλει προς αποκατάσταση της ζημίας που επήλθε.

Τα ανωτέρω, πρέπει να γίνουν εντός αποκλειστικών προθεσμιών είτε τεσσάρων (4) ετών από την γέννηση του ζημιογόνου γεγονότος, όταν πρόκειται για αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφάλιση ζημιών, είτε εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών, όταν πρόκειται για αξιώσεις που πηγάζουν από ασφάλιση προσώπων, αλλιώς εάν οι προθεσμίες αυτές περάσουν άπρακτες, θεωρείται ότι παραγράφηκαν (Ν. 2496/1997).

Ωστόσο, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 251 και 201 του Αστικού Κώδικα, συνάγεται ότι η αξίωση του ασφαλισμένου από τη σύμβαση κατά της ασφαλιστικής εταιρίας παραγράφεται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών για τις ασφαλίσεις ζημιών ή πέντε (5) ετών για τις ασφαλίσεις προσώπων αντίστοιχα, από την επίδοση προς τον ασφαλισμένο της αγωγής σχετικά με την αποκατάσταση της ζημίας, και όχι από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος.    

Έμη Ζαΐμη

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί