Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Απασχόληση προσωπικού εντός της Ελλάδας από αλλοδαπή επιχείρηση, που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα – απογραφή αλλοδαπής επιχείρησης στο ΙΚΑ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του εν λόγω Κανονισμού «Με την επιφύλαξη των άρθρων 12 έως 16 : α) το πρόσωπο που ασκεί µισθωτή ή µη µισθωτή δραστηριότητα σε κράτος µέλος, υπάγεται στη νοµοθεσία του εν λόγω κράτους µέλους», από το οποίο συνάγεται ότι ο εργαζόμενος υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου πράγματι ασκεί τη μισθωτή του δραστηριότητα, δηλαδή, εάν παρέχει μισθωτή εργασία εντός της χώρας θα υπαχθεί στην ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον εφαρμοστικό Κανονισμό 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 αυτού (που μας ενδιαφέρει εν προκειμένω), «Ο εργοδότης του οποίου η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων βρίσκεται εκτός του αρμόδιου κράτους μέλους, υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται στους εργαζομένους του, και ιδίως την υποχρέωση καταβολής των εισφορών που προβλέπονται από την εν λόγω νομοθεσία, ως εάν να είχε την έδρα ή τον τόπο δραστηριοτήτων του στο αρμόδιο κράτος μέλος», στην παρ. 2 προβλέπεται ότι «Ο εργοδότης που δεν έχει τόπο δραστηριοτήτων στο κράτος μέλος η νομοθεσία του οποίου είναι εφαρμοστέα, αφενός, και ο μισθωτός εργαζόμενος, αφετέρου, μπορούν να συμφωνούν ότι ο τελευταίος θα εκπληρώνει, για λογαριασμό του εργοδότη, τις υποχρεώσεις του εργοδότη όσον αφορά την καταβολή των εισφορών, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων υποχρεώσεων του εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να διαβιβάζει ειδοποίηση για αυτή τη συμφωνία στον αρμόδιο φορέα αυτού του κράτους μέλους».

Σύμφωνα με τα παραπάνω προβλεπόμενα και δυνάμει της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/320/29-10-2003 του ΙΚΑ με θέμα «διαδικασία απογραφής αλλοδαπής επιχείρησης που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα», η απογραφή της ανωτέρω επιχείρησης γίνεται στο υποκατάστημα ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπάγεται η κατοικία του εργαζομένου της. Προϋπόθεση για την απογραφή του αλλοδαπού εργοδότη είναι μεταξύ των λοιπών στοιχείων να κατατεθεί επιστολή του, με την οποία θα γνωστοποιείται η συμφωνία εργοδότη και ασφαλισμένου, για ανάληψη από τον τελευταίο των εργοδοτικών υποχρεώσεων ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου εναντίον του οποίου θα στραφεί το ΙΚΑ για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σε περίπτωση δημιουργίας ασφαλιστικής διαφοράς (σχετ. εγκυκλ. 25/97 και Ε40/46/15.4.98).

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, για να ασφαλιστεί ο ως άνω εργαζόμενος, θα πρέπει να γίνει απογραφή των στοιχείων της αλλοδαπής εργοδότριας εταιρείας, διαδικασία που θα λάβει χώρα στο υποκατάστημα του αρμόδιου ασφαλιστικού οργανισμού (ΙΚΑ) της κατοικίας του εργαζομένου. Δικαιολογητική βάση της διαδικασίας της απογραφής είναι το γεγονός ότι η εργοδότρια εταιρεία επειδή ακριβώς δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να εκπροσωπείται από κάποιο πρόσωπο και τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο εργαζόμενος σε αυτήν, ο οποίος επιτελεί και το έργο του «εκπροσώπου» της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, με την ανάληψη από τον τελευταίο των εργοδοτικών υποχρεώσεων ως προς την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών, κατόπιν συμφωνίας του με την αλλοδαπή εργοδότρια εταιρεία.

Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» υπογράφεται μόνο από τον ασφαλισμένο και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

  • Στην ένδειξη «Επωνυμία ή Επώνυμο» αναγράφεται η επωνυμία της αλλοδαπής επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου.
  • Στην ένδειξη «Νομική μορφή» αναγράφεται ο κωδικός «060».
  • Σημειώνεται Χ στην ένδειξη «Μη φυσικό πρόσωπο».
  • Δεν αναγράφεται ΑΦΜ ούτε αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Οι ενδείξεις «Περιγραφή Δραστηριότητας» και «ΚΑΔ» συμπληρώνονται ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας που αναπτύσσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της αλλοδαπής επιχείρησης ο συγκεκριμένος εργαζόμενος.
  • Στις ενότητες «Στοιχεία της έδρας του εργοδότη», «Στοιχεία υπευθύνων εργοδότη» & «Στοιχεία απασχολουμένων» αναγράφονται μόνο τα στοιχεία του εργαζόμενου.
  • Η ενότητα «Στοιχεία Παραρτημάτων Εργοδότη» παραμένει κενή.

Η ΑΠΔ υποβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης χειρόγραφα, σε μαγνητικό μέσο ή μέσω διαδικτύου. Η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών γίνεται κάθε μήνα κατά τα γνωστά.

Εάν η ίδια αλλοδαπή επιχείρηση απασχολεί στην Ελλάδα περισσότερους εργαζόμενους θα πρέπει να γίνουν με την ίδια διαδικασία, ξεχωριστές απογραφές για κάθε ένα απ΄ αυτούς, οι οποίες δεν συσχετίζονται μεταξύ τους.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ανεξάρτητη απ΄ αυτήν της αλλοδαπής επιχείρησης (π.χ. έναρξη ατομικής επιχείρησης) ή απασχολήσει στην οικία του προσωπικό, που παρέχει την εργασία του σε ένα εργοδότη, θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή απογραφή του, ανεξάρτητη απ΄ αυτήν που έχει από κοινού με την αλλοδαπή επιχείρηση.

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: info@efotopoulou.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί