Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αποζημίωση από δήμο λόγω πτώσης δένδρου σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του νόμου 3463/2006, «οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ «για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών». Σύμφωνα δε με το άρθρο 106 ΕισΝΑΚ «οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους».

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 75 του νόμου 3463/2006 στην αρμοδιότητα των δήμων ανήκει μεταξύ άλλων και η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των οδών, των χώρων πρασίνου και των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, όπως είναι τα πεζοδρόμια. Σε υπόθεση του γραφείου μας πελώρια λεύκα ευρισκόμενη σε πεζοδρόμιο, έπεσε πάνω στο νόμιμα παρκαρισμένο αυτοκίνητό του με αποτέλεσμα να το κατακερματίσει. Ως προελέχθη, η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και η προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιος Δήμος δεν μερίμνησε, ενώ θα όφειλε και θα μπορούσε, να κλαδέψει και να συντηρήσει τα δέντρα, ώστε ένα εξ αυτών να πέσει και να κατακερματίσει το αυτοκίνητο ενός πολίτη και να καταστεί και κίνδυνος για τη ζωή των κατοίκων, παρέβη τις νόμιμες υποχρεώσεις του σχετικά με τη σωστή συντήρηση της συγκεκριμένης λεύκας που υπάγεται στην αρμοδιότητά του και με τον τρόπο αυτό η παράλειψή του καθίσταται παράνομη. Υπάρχει σαφέστατη ευθύνη του Δήμου για τη ζημία που υπέστη, αφού αντικειμενικά ήταν εφικτή η πρόβλεψη και η πιθανολόγηση της γενεσιουργού αιτίας του αποτελέσματος και άρα συνακόλουθα το αποτέλεσμα τέλεσε σε αιτιώδη σύνδεσμο προς την παράλειψη του δημοσίου οργάνου, το οποίο αν δεν είχε παραλείψει να μεριμνήσει για τους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου που είναι στην αρμοδιότητά του σύμφωνα με το ά. 75 ν. 3463/2006, δε θα είχε λάβει χώρα και η επελθούσα ζημία (ά. 105-106 ΕισΝΑΚ). Επιδικάστηκε από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια αποζημίωση τόσο θετική όσο και αποθετική και ηθικής βλάβης για το ανωτέρω προπεριγραφέν συμβάν.

 

Ευγενία Φωτοπούλου

info@efotopoulou.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί