Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενους μισθούς

Κατά το άρθρο 623 του ΚπολΔ, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης του οφειλέτη.

Έγγραφη απόδειξη της απαίτησης μπορεί να συνάγεται και από ιδιωτικά έγγραφα κατά την έννοια των άρθρων 443 επ. του ΚπολΔ. Ως ιδιωτικά έγγραφα κατά την έννοια της διάταξης αυτής θεωρούνται όχι μόνο τα έγγραφα διαθέσεως, δηλαδή τα έγγραφα που περιέχουν δικαιοπρακτική δήλωση βουλήσεως, αλλά και τα έγγραφα μαρτυρίας, δηλαδή εκείνα που περιέχουν μαρτυρία ή βεβαίωση του εκδότη τους, επέχουσα θέση εξώδικης ομολογίας για συγκεκριμένο γεγονός.

Έτσι, έχει κριθεί με την υπ’ αριθμ. 2161/1985 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (δημοσιευμένη στο ΔΕΝ 1985,774) ότι εγκύρως εκδίδεται διαταγή πληρωμής βάσει μισθολογικών καταστάσεων που φέρουν την υπογραφή του εργοδότη και έχουν θεωρηθεί νόμιμα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, ως προς την απαίτηση του εργαζομένου για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών.

Μαρία Τζαβέλα,

Δικηγόρος

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί