Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής

Σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005, για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση ενώπιον του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Με την αίτηση αυτή μπορούν να αιτηθούν είτε την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του πτυχίου τους που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, είτε την αναγνώριση της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του πτυχίου αυτού που αποκτήθηκε από ομοταγές Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Ως ομοταγή αναγνωρίζονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια από τα αρμόδια όργανα στην αλλοδαπή και εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία.

Ως ισότιμα πτυχία αναγνωρίζονται μόνο αυτά για τα οποία η διάρκεια των σπουδών, οι όροι αξιολόγησης και το πρόγραμμα διδασκαλίας, πληρούν τις απαιτήσεις των Α.Ε.Ι. ή των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Για την αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων της αλλοδαπής, προαπαιτούμενο είναι η διάρκεια της φοίτησης να είναι τουλάχιστον τριετής (δηλαδή τουλάχιστον τίτλος Bachelor). Στην περίπτωση αυτή που η διάρκεια σπουδών υπήρξε τριετής, το πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο με πτυχίο Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ενώ για να αναγνωριστεί ως ισότιμος ένας τίτλος τριετούς φοίτησης με τίτλο Α.Ε.Ι. απαιτείται επιπρόσθετα η ύπαρξη τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών.

Για την αναγνώριση της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του αλλοδαπού τίτλου, πρέπει ο τίτλος να μπορεί κατ’ αρχήν να αναγνωριστεί ως «ισότιμος» και επιπλέον ο αιτών να διδαχθεί και να εξεταστεί επιτυχώς σε βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου της ημεδαπής (σε έξι συμπληρωματικά μαθήματα ή 10 όταν πρόκειται για πρόγραμμα πενταετούς φοίτησης). Επιπρόσθετα, για την αναγνώριση της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» των πτυχίων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και άλλων επιστημών και για πτυχία που αποκτήθηκαν εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτούνται και πρόσθετες εξετάσεις σε μαθήματα της ιατρικής επιστήμης.

Στην περίπτωση που μια αίτηση για αναγνώριση πτυχίου της αλλοδαπής απορρίφθηκε, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει επανεξέτασή της εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης και να προσκομίσει νέα στοιχεία για τον φάκελό του.

Στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών ενός ενδιαφερομένου έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος κάποιου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, αλλά χωρίς να υπάρχει αντίστοιχος τίτλος στα ημεδαπά Πανεπιστήμια, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση για «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου του, ώστε να γίνει αντίστοιχος ο τίτλος του με ενός ημεδαπού πανεπιστημίου (π.χ αναγνωρίστηκε τίτλος σπουδών Studies in Medical Sciences, ο οποίος όμως δεν αντιστοιχεί σε κάποιον απονεμόμενο τίτλο από τα πανεπιστήμια της ημεδαπής και άρα πρέπει να αναζητηθεί παρεμφερής τίτλος σπουδών από αυτούς των πανεπιστημίων της ημεδαπής).

 

Έμη Ζαΐμη

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί