Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αναστολή των προθεσμιών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και στην περίπτωση άσκησης ενδίκων μέσων

Σύμφωνα με την παρ. 1 του ά. 74 του ν. 4690/2020 “Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας (13.3.2020 – 31.5.2020) δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. Ειδικότερα οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 215, των παρ. 1 και 2 του 237 και του άρθρου 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών, με εξαίρεση τις προθεσμίες του άρθρου 934 ΚΠολΔ, ένδικων μέσων και πρόσθετων λόγων δεν συμπληρώνονται, αν δεν παρέλθουν επιπλέον τριάντα (30) ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους”.

Διχογνωμία επικράτησε αναφορικά με το αν η συγκεκριμένη παράγραφος εφαρμόζεται και στις καταχρηστικές προθεσμίες των ενδίκων μέσων (έφεσης, αναίρεσης κ.λπ.).

Επί παραδείγματι, ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αρ. 762/2022 απόφασή του, αποφάσισε ότι η ως άνω αναστολή του άρθρου 74 δεν εφαρμόζεται στις καταχρηστικές προθεσμίες για άσκηση των ενδίκων μέσων, απορρίπτοντας μάλιστα αναίρεση ως εκπρόθεσμη, καθώς έκρινε πως δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναστολής των προθεσμιών στην περίπτωση της αναίρεσης.

Το θέμα ήρθε να επιλύσει ο νομοθέτης με το άρθρο 49 του Ν.4963/2022 (ΦΕΚ Α 149/30.07.2022) -κατά τρόπο αντίθετο με την ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με το οποίο: “1. Κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 (Α’104) και του πρώτου εδάφιου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 (Α’48) ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που ανεστάλησαν κατά το διάστημα από 13.3.2020 ως 31.5.2020 και από 7.11.2020 έως 5.4.2021, νοούνται και οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 518, της παρ. 5 του άρθρου 545 και της παρ. 3 του άρθρου 564 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182), ΚΠολΔ].

2. Κατά την αληθή έννοια του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 και του τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων των οποίων παρατείνεται η λήξη νοούνται και οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 518, της παρ. 5 του άρθρου 545 και της παρ. 3 του άρθρου 564 ΚΠολΔ”.

Κατά συνέπεια, ο νομοθέτης περιέλαβε πλέον και την άσκηση των ενδίκων μέσων (έφεσης, αναίρεσης κ.λπ) στις περιπτώσεις που αναστέλλονται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί