Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ανεύθυνο του μισθωτή για τις φθορές που προέρχονται από τη συμφωνημένη χρήση του μισθίου

Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 574, 592, 599 και 330 ΑΚ προκύπτει ότι για κάθε φθορά πέρα από εκείνη, που οφείλεται στη συνήθη χρήση, ο εκμισθωτής έχει αξίωση αποζημιώσεως κατά του μισθωτή από τη σύμβαση, που καλύπτει κάθε ζημία θετική ή αποθετική (διαφυγόν κέρδος). Για την αξίωση αποζημιώσεως λόγω φθορών του μισθίου, ο εκμισθωτής με την προς τούτο αγωγή του πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει τη σύμβαση μίσθωσης, τις φθορές που προκλήθηκαν στο μίσθιο και το ποσό ζημίας, στο μισθωτή δε, απόκειται να επικαλεστεί και αποδείξει για την απαλλαγή του, ότι οι φθορές αυτές προέρχονται από τη συμφωνημένη χρήση ή σε γεγονός για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη (ΑΠ 985/2020, ΑΠ 1399/2019, ΑΠ 529/2017, ΑΠ 1807/2012).

Κατά τον Βαρθακοκοίλη (βλ. ΕΡΜΑΚ τόμος Γ, ημιτόμος Α, σελ. 640) το άρθρο 592 ΑΚ ρυθμίζεται το ανεύθυνο του μισθωτή για φθορές ή μεταβολές του μισθίου, που οφείλονται στην συμφωνημένη χρήση, δηλαδή τη σύμφωνη κατά τους ορισμούς της σύμβασης, η οποία πρέπει να διακρίνεται από τη συνηθισμένη χρήση, γιατί τέτοια είναι η χρήση που γίνεται κατά τις συνήθειες των συναλλαγών. Αν υπάρχει υπέρβαση των συμβατικών ορίων θα κριθεί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση το είδος της χρήσης, τις συνθήκες της κάθε περίπτωσης και τα συναλλακτικά ήθη. Έτσι ο μισθωτής δεν βαρύνεται για φθορές ή βλάβες του μισθίου οι οποίες προκλήθηκαν από τη συμφωνημένη χρήση του μισθίου, εφόσον έγινε με επιμέλεια. Ως κακή χρήση του μισθίου θεωρείται η εκτροπή από τη χρήση που δεν είναι επιτρεπτή, κατά τη σύμβαση, και επιφέρει χειροτέρεψη του μισθίου ή επενεργεί βλαπτικά σε αυτό (βλ. ΑΠ 705/55, ΝοΒ 4/464). Ο μισθωτής στη διάρκεια της μίσθωσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο με επιμέλεια και κατά τους όρους της σύμβασης ώστε κατά τη λήξη της να είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, δηλαδή στην κατάσταση που θα πρέπει να βρίσκεται μετά από τη γενόμενη χρήση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και συνεπώς χωρίς φθορές εκτός από εκείνες που προκλήθηκαν από τη σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη συμφωνημένη χρήση αυτού (βλ. ΕφΑθ. 6923/93, ΕφΑθ 5649/87). Επομένως η ΑΚ 599 παρ. 1 δεν μπορεί να κριθεί ότι επιβάλει τον μισθωτή την υποχρέωση να επανορθώσει με δαπάνες του και τις προκληθείσες στο μίσθιο φθορές ή μεταβολές, οι οποίες οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.

 

Άννα Ρεγκούτα, Δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί