Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Διαδικασία αυτοαπογραφής

Με την υπ’ αρ. Κ1-1184/12-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δόθηκαν διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. 941/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1468Β΄/03-05-2012) όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. Κ1-1136/2012 απόφαση (ΦΕΚ 1766Β΄/30-05-2012) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.).

Όλες οι ανωτέρω διατάξεις εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α΄/2012).

Η διαδικασία αυτοαπογραφής γίνεται από τον ενδιαφερόμενο, είτε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, είτε μέσω κατάθεσης της αίτησης απογραφής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Στην διαδικασία απογραφής υποχρεούνται να υποβληθούν τα εξής νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί πριν τις 4/4/2011: οι Ανώνυμες Εταιρίες, οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, οι Ομόρρυθμες Εταιρίες και οι Ετερόρρυθμες Εταιρίες, οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλοασφαλιστικοί, τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιριών της αλλοδαπής, (και δυνητικά οι ατομικές επιχειρήσεις, οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, οι Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρίες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία).

Το πρόσωπο που θα υποβάλλει την αίτηση πρέπει να γνωρίζει τους κωδικούς TAXIS που διαθέτει η εταιρία (και το Α.Φ.Μ. της εταιρίας, ή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία). Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα κενά σημεία στην ηλεκτρονική αίτηση και αναρτά στην αίτηση τα απαιτούμενα έγγραφα ηλεκτρονικά και αυτά.

Ωστόσο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποστείλει ταχυδρομικά, ή να προσκομίσει ο ίδιος τα ανωτέρω έγγραφα που έπρεπε να αναρτήσει σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα, ούτως ώστε να γίνει η επαλήθευση από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. εντός 5 μηνών από την προθεσμία που ορίζει η υπουργική απόφαση Κ1-941 οικ./2012 και όχι εντός 5 μηνών από την υποβολή της αίτησής του. Ως Υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. κάθε επιχείρησης ορίζεται για όσες εταιρείες είναι υπόχρεες εγγραφής σε Εμποροβιομηχανικό, Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο η Υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. του Επιμελητηρίου το οποίο είναι κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο για τη συγκεκριμένη επιχείρηση βάσει της Υπουργικής Απόφασης Κ1-2534/14-12-2006 (ΦΕΚ 1853Β/2006).

Στο τέλος της διαδικασίας ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής, το σύστημα θα εκδίδει εκτυπώσιμη βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. του υποχρέου και την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Στην διαδικασία αυτή μπορούν να υποβληθούν και υπόχρεοι οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών τους, καθώς και όσων νομικών προσώπων έχει επέλθει η λύση και βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Στην περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης αυτοαπογραφής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως ισχύει, ήτοι πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

Έμη Ζαΐμη

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί