Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Έξοδος εταίρου από ΕΠΕ με δικαστική απόφαση

Η διάταξη του άρθρου 33 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 περί Ε.Π.Ε. προβλέπει ρητά και ρυθμίζει την έξοδο εταίρου για σπουδαίο λόγο με δικαστική απόφαση. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου. Η αίτηση του εταίρου για έξοδο από την εταιρεία ένεκα σπουδαίου λόγου στρέφεται κατά της εταιρείας, δεδομένου ότι αφορά την κατάσταση της τελευταίας, και όχι κατά των λοιπών εταίρων, και απευθύνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ΕισΝΑΚ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Επομένως, αναφορικά με την έξοδο εταίρου, κατά την παρ. 2 του άρθρου 33, ο νόμος απαιτεί αφενός μεν την ύπαρξη σπουδαίου λόγου και αφετέρου την έκδοση δικαστικής απόφασης κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, πλην όμως η έξοδος του εταίρου δεν συνιστά ασφαλιστικό μέτρο με την έννοια των άρθρων 682 επ. του ΚΠολΔ, περί ασφαλιστικών μέτρων, και συνεπώς δεν δύναται να γίνει λόγος εν προκειμένω περί εφαρμογής και του άρθρου 699 του ΚΠολΔ, αλλά εφαρμογή έχουν οι γενικές διατάξεις περί ενδίκων μέσων και προκειμένου περί εφέσεως, οι διατάξεις των άρθρων 501 επ. του ΚΠολΔ.

Επιπρόσθετα, ενόψει του ότι οι διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 2 και 29 παρ. 1 και 4 του Ν. 3190/1955 ως προς το δικαστικό προσδιορισμό της αξίας της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου δεν αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο, με την επιφύλαξη της ειδικής περίπτωσης εξόδου ενός εταίρου λόγω διαφωνίας του στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης κατά τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 2, είναι δυνατόν ο εξερχόμενος εταίρος να παραιτηθεί από το δικαιώμά του να προσδιοριστεί από το Δικαστήριο η αξία της συμμετοχής του στην εταιρεία (ΜονΠρΘεσ 37759/2007 με σχόλιο Δ. Χατζημιχαήλ, Αρμ 2008/918 επ. – ΜΠρΘεσ 19136/2002, Αρμ 2003/1786 – ΜΠρΑθ 1307/2009, ΔΕΕ 2009/586), αφού η παραίτησή του αυτή δε ζημιώνει τους υπόλοιπους εταίρους, καθώς η μερίδα συμμετοχής του παραμένει ως κεφάλαιο της εταιρείας (σχετικώς με το θέμα της παραίτησης βλ. και την υπ’ αριθμ. 83/17-10-2008 εγκύκλιο οδηγία του Ο.Α.Ε.Ε.).

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί