Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αγωγή άρθρου 949 ΚΠολΔ: Αξίωση προς δήλωση βούλησης και ενοχική αξίωση προς παράδοση ακινήτου – δεν απαιτείται εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων λόγω του ενοχικού χαρακτήρα της αγωγής

Η αγωγή του άρθρου 949 του Κ.Πολ.Δ, το οποίο ορίζει στο εδ. α΄ ότι όταν κάποιος καταδικάζεται σε δήλωση βούλησης, η δήλωση αυτή θεωρείται ότι έγινε μόλις η απόφαση γίνει τελεσίδικη, διακρίνεται, με κριτήριο τη ζητούμενη προστασία, σε αναγνωριστική, όταν με αυτή ζητείται απλώς η αναγνώριση της ύπαρξης αξίωσης προς δήλωση βούλησης και σε καταψηφιστική, όταν με αυτή ζητείται και η καταψήφιση του εναγομένου σε επιχείρηση της δήλωσης βούλησης ή ενδεχομένως και σε παράδοση του πράγματος που οφείλεται βάσει της δήλωσης αυτής. Η ίδια αυτή αγωγή όταν άφορα μόνο την αναγνώριση της αξίωσης προς δήλωση βούλησης ή και την καταδίκη του εναγομένου σε επιχείρηση της οφειλόμενης δήλωσης, δεν εγγράφεται στα βιβλία Διεκδικήσεων, κατ’ άρθρο 220 του ΚΠολΔ, ως ενοχική (Μακρίδου σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας Κ.ΠολΔ, τομ. Ι, έκδ. 2000, άρθρο 220 αριθ. 6, σελ. 476, Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 220 αριθ. 20, 68 και 949, σελ. 1174, 1184 και 624).

Η ίδια ρύθμιση ισχύει και όταν στο δικόγραφο της αγωγής σωρεύεται αξίωση προς δήλωση βούλησης και ενοχική (συμβατική) αξίωση προς παράδοση του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση βούλησης (ΕφΑθ 3478/1985, ΝοΒ 33.1568), γιατί δεν καθίσταται στην περίπτωση αυτή επίδικο το ακίνητο, του οποίου η παράδοση ζητείται, αλλά μόνο το σχετικό ενοχικό δικαίωμα του ενάγοντος να απαιτήσει από τον εναγόμενο την παράδοσή του. Αντίθετα αν στο δικόγραφο της άνω αγωγής σωρεύεται και η εμπράγματη αξίωση του ενάγοντος προς παράδοση του πράγματος (άρθρο 1094 του ΑΚ), τότε η εγγραφή της αγωγής είναι αναγκαία κατ` άρθρο 220 του ΚΠολΔ (Εφ.Αθ 2615/2009, ΕλλΔ/νη 50.1465, Μακρίδου σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ό.π. άρθρο 220 σελ. 476, Βαθρακοκοίλης, ό.π. άρθρο 220 και 949 αντιστοίχως, σελ. 1174 και 624 αντιστοίχως, Μπρίνιας, Αναγκαστική Εκτέλεση, τομ. Β`, έκδ, β`, παρ. 2380, σελ. 662).

Με άλλα λόγια, εάν στην ενοχική αγωγή, η οποία αφορά την εκπλήρωση της παροχής σε ακίνητο και έχει ως αντικείμενο την υποχρέωση του εναγομένου για τη μεταβίβαση στον ενάγοντα ακινήτου με βάση ενοχική σχέση, ενωθεί και αίτημα για την αναγνώριση και την προστασία εμπράγματου δικαιώματος στο ίδιο ακίνητο, που θα αποκτηθεί από τον ενάγοντα, μετά από την εκπλήρωση της παροχής αυτής από τον εναγόμενο, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της αγωγής ως ενοχικής και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η εγγραφή της στα βιβλία διεκδικήσεων, δεδομένου ότι το σωρευόμενο αυτό αίτημα δεν είναι εμπράγματο, στο μέτρο που δεν αναφέρεται σε εμπράγματο δικαίωμα, το οποίο υφίσταται κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής και του οποίου ζητείται η προστασία με την αγωγή, αλλά σε εμπράγματο δικαίωμα που θα αποκτηθεί στο μέλλον και με την αίρεση της ευδοκίμησης του αιτήματος της αγωγής για την εκπλήρωση της παροχής από τον εναγόμενο (ΕφΑθ 3919/2003, ΕλλΔ/νη 46.197, ΕφΑθ 3386/2003, ΕλλΔ/νη 46.854, ΕφΑθ 6395/1995, ΕλλΔ/νη 37.355, ΕφΘεσ 2221/1994, ΕλλΔ/νη 38.877, ΕφΘεσ 2552/1996, Αρμ 1996/1100). [1]

 

Άννα Ρεγκούτα, Δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

 

[1] βλ. ΠΠΡ ΚΩ 5/2019, δημοσιευμένη σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί