Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Απόδειξη της ιδιότητας του εναγομένου ως συγκληρονόμου βάσει πιστοποιητικού περί μη αποποίησης κληρονομιάς σε αγωγή διανομής, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών στο αρμόδιο κατά τόπο υποθηκοφυλακείο

Σύμφωνα με την απόφαση 73/2010 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας έχει γίνει δεκτή αγωγή διανομής επί κληρονομιαίας περιουσίας κατά την οποία είχε αποδειχθεί η ιδιότητα του εναγομένου ως συγκληρονόμου βάσει πιστοποιητικού περί μη αποποίησης κληρονομιάς, το οποίο μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι: «Στις 25-2-2005 απεβίωσε ο ως άνω ………, άτεκνος, χωρίς να αφήσει διαθήκη και τα ως άνω τρία (3) ακίνητα περιήλθαν στους μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους αυτού, ήτοι στα αδέλφια του (1η, 4ο, 5η και 6η των εναγόντων) σε ποσοστό 1/10 εξ αδιαιρέτου για τον καθένα, στα ανίψια του, δηλ. τέκνα του προαποβιώσαντος αδελφού του (2ο και 3ο των εναγόντων) σε ποσοστό 1/20 εξ αδιαιρέτου έκαστος εξ αυτών και στη νόμιμη σύζυγό του (εναγόμενη), κατά ποσοστό 1/2 ή 5/10 εξ αδιαιρέτου. Ακολούθως, οι μεν ενάγονιες αποδέχτηκαν την επαχθείσα σ’ αυτούς εξ αδιαθέτου κληρονομία, δυνάμει της υπ` αρ. 4599/18-7-2006 δήλωσης υποδοχής κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Αρτας…………………., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αρτας (στον τόμο … και αριθμό …), ενώ η εναγόμενη δεν αποποιήθηκε εμπρόθεσμα (εντός 4μήνου) την επαχθείσα σ’ αυτήν κληρονομία, όπως συνάγεται από τα υπ` αρ. 163/2008 και 223/2008 πιστοποιητικά της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αρτας περί μη αποποίησης κληρονομίας, τα οποία μεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αρτας (στους τόμους … και … και με αριθμούς … και … αντίστοιχα) και έτσι κατέστησαν συγκύριοι των προρρηθέντων τριών επιδίκων ακινήτων, κατά τα προαναφερόμενα εξ αδιαιρέτου ποσοστά. Τα πραγματικά αυτά περιστατικά που περιέχονται στην ιστορική βάση της αγωγής και τα οποία αναφέρονται στη συγκυριότητα των διαδίκων επί των επίκοινων ακινήτων, τη θέση τους, την έκτασή τους και τη φύση τους, δεν αμφισβητούνται από την εναγομένη, μη αμφισβήτηση, που σε συνδυασμό με την γενική άρνηση και το σύνολο των ισχυρισμών της συνάγεται ομολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 261 και 352 παρ. 1 ΚΠολΔ. Εξ ετέρου οι 2ος και 3ος των εναγόντων, συγκύριοι στα ακίνητα σε ποσοστό 1/20 εξ αδιαιρέτου ο καθένας δήλωσαν με την κρινόμενη αγωγή τους ότι επιθυμούν να λάβουν κοινή μερίδα σε ποσοστό 1/10 εξ αδιαιρέτου, έτσι ώστε δημιουργούνται πλέον έξι (6) μερίδες των κοινωνών (δηλαδή 5 των εναγόντων κατά ποσοστό 1/10 και μία της εναγομένης κατά τα λοιπά 5/10 εξ αδιαίρετου)».

Χαρά Ζούκα, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί