Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Απόρριψη ως απαράδεκτης της συζήτησης της αγωγής, όταν το ενημερωτικό έγγραφο του άρθ. 3 του Ν. 4640/2019 φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη από εκείνη της κατάθεσης της αγωγής

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4640/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 190/30.11.2019), όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4647/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/16.12.2019) «1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. 2. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30-11-2019 έως σήμερα.».

Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης του ενημερωτικού εγγράφου περί της δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς υφίσταται για όλες τις αγωγές, που αφορούν σε αστικές και εμπορικές διαφορές, οι οποίες κατατέθηκαν από την 30η.11.2019 και εντεύθεν, εφόσον βέβαια οι διάδικοι έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου τους. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται ανεξαρτήτως της τυχόν υπαγωγής των αγωγών αυτών και στις περιπτώσεις του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, ήτοι στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, όπως αυτή ρυθμίζεται στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου. Στην περίπτωση δηλαδή που η διαφορά υπάγεται και στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία του άρθ. 6 του ανωτέρω νόμου, επιβάλλεται και η πρόσθετη υποχρέωση κατάθεσης μαζί με τις προτάσεις και του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίας, καθώς και η μνεία στο έντυπο του άρθρου 3 παρ. 2 της ενημέρωσης του εντολέα για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία.

Με βάση τα ανωτέρω, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθμ. 1045/2021 απόφασή του (ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), απέρριψε ως απαράδεκτη τη συζήτηση της εκεί κριθείσας αγωγής, διότι το ενημερωτικό έγγραφο του άρθ. 3 του Ν.  4640/2019 προσκομίσθηκε μεν νόμιμα με τις προτάσεις του ενάγοντος, πλην όμως είχε ημερομηνία μεταγενέστερη εκείνης της κατάθεσης της αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω απόφαση δέχθηκε τα εξής: «[…] Όπως προκύπτει, όμως, από την παραδεκτή στο παρόν στάδιο επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 Ν. 4640/2019 διαδικασία, η οποία είναι αναγκαία για το παραδεκτό της συζήτησης της υπό κρίση αγωγής, καθώς πρόκειται για αστική υφιστάμενη διαφορά, τα διάδικα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέσουν το αντικείμενο αυτής, κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, και η αγωγή κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 19η-2-2020, καταλαμβανόμενη, ως εκ τούτου, από το πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης, κατά τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας. Ειδικότερα, ο ενάγων προσκομίζει με τις προτάσεις του το ενημερωτικό έγγραφο περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, υπογεγραμμένο όμως μόνο από τον ίδιο και όχι από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, ενώ, επίσης, από το έγγραφο αυτό, στο οποίο ο ενάγων βεβαιώνει την 13η-10-2020 ότι έλαβε γνώση της ως άνω δυνατότητας, όπως και ότι έλαβε αντίγραφο αυτού, προκύπτει ότι η εν λόγω ενημέρωση έλαβε χώρα μετά την κατάθεση της υπό κρίση αγωγής στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, ήτοι μετά την 19η-2-2020 και συγκεκριμένα την 13η-10-2020. Σύμφωνα, όμως, με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ήτοι πριν από την κατάθεση της αγωγής, το δε οικείο ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να υπογράφεται τόσο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο όσο και από τον εντολέα του,  δύναται μεν να προσκομιστεί το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης αυτής, θα πρέπει, όμως, να προκύπτει από αυτό ότι η έγγραφη ενημέρωση περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς έλαβε χώρα πριν την κατάθεση της αγωγής και όχι σε μεταγενέστερο αυτής χρονικό σημείο. Η αποδοχή, άλλωστε, της τελευταίας αυτής δυνατότητας θα ήταν αντίθετη όχι μόνο στο γράμμα της εν λόγω διάταξης, αλλά και στον προφανή σκοπό της, που είναι η ενημέρωση για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, πριν ο εν δυνάμει διάδικος καταθέσει την αγωγή του, ώστε να αποτραπεί η προσφυγή του στο δικαστήριο. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής […]».

Αγγελική Πολυδώρου, δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί