Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Δικαστική λύση ετερόρρυθμης εταιρείας για σπουδαίο λόγο – Έννοια σπουδαίου λόγου

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 259, 271 παρ. 2 και 281 παρ. 1 εδάφ. β΄ του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), που εφαρμόζονται και στις εταιρίες που, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση (άρθρα 294 και 330 αυτού), συνάγεται ότι η ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, β) με απόφαση των εταίρων, γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.

Η δικαστική λύση της εταιρείας για σπουδαίο λόγο αφορά τόσο στην εταιρεία αορίστου όσο και στην εταιρεία ορισμένου χρόνου. Υπό το νέο δίκαιο, ο σπουδαίος λόγος, ο οποίος κρίνεται κατά τις περιστάσεις και σε συνάρτηση με τη γενικότερη οργάνωση της συγκεκριμένης εταιρείας, πρέπει κατά βάση να αναφέρεται στις σχέσεις της εταιρείας και όχι στο πρόσωπο των εταίρων, εκτός αν στη συγκεκριμένη περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Η ύπαρξη του «σπουδαίου λόγου» θα πρέπει, πάντως, να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημαντικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας, οι οποίες (ενν. επιπτώσεις) είναι απαραίτητο να παρουσιάζουν το στοιχείο της μονιμότητας και να μην έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Έτσι, σπουδαίο λόγο συνιστά οποιοδήποτε περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, καθιστά στη συγκεκριμένη περίπτωση επαχθή την εξακολούθηση της εταιρείας για εκείνον τον εταίρο που αιτείται τη λύση αυτής.

Τέτοια περιστατικά είναι η αθέτηση των εταιρικών υποχρεώσεων, η κακή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, η έλλειψη συνεργασίας, οι διαφωνίες μεταξύ των εταίρων, ο κλονισμός της εμπιστοσύνης, η κακή πορεία των εταιρικών υποθέσεων, η έλλειψη κερδών κ.λπ.. Τέλος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αρχή της διατήρησης της επιχείρησης, αλλά και το γεγονός ότι στον ως άνω νέο νόμο προβλέπεται και δικαίωμα εξόδου του εταίρου από την εταιρεία (άρθ. 261 αυτού), το δικαίωμα δικαστικής λύσης της εταιρείας συνιστά έσχατο μέσο αντιμετώπισης της κατάστασης που ανέκυψε με τη συνδρομή του σπουδαίου λόγου και εγείρεται, επομένως, μόνο σε περίπτωση που δεν ανευρέθη άλλος τρόπος άρσης του αδιεξόδου (ίδετε σχετ. ΜονΠρΘεσ 13560/2014 και 4842/2013 – ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Αγγελική Πολυδώρου, Δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί