Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Δυνατότητα σώρευσης διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου και αιτήματος καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα

Δυνατότητα σώρευσης διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου και αιτήματος καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα πλην όμως αφενός οι δύο ως άνω διαδικασίες δεν ταυτίζονται και αφετέρου δεν επιτρέπεται να εισαχθεί η απαίτηση για οφειλόμενα μισθώματα κατά τη διαδικασία των άρθρων 637 επ ΚΠολΔ, αυτοτελώς, δηλαδή χωρίς να υποβάλλεται συγχρόνως και αίτημα για απόδοση της χρήσης του μισθίου

]Κατά τη διαδικασία των άρθρων 623 επ. ΚΠολΔ μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής και για την πληρωμή οφειλομένων μισθωμάτων, που συνίστανται σε ορισμένο χρηματικό ποσό, με βάση το μισθωτήριο συμφωνητικό, εφόσον απ’ αυτό, που φέρει την υπογραφή και του μισθωτή – καθ’ ου η διαταγή πληρωμής, προκύπτει η μισθωτική σχέση, η διάρκεια της, η παράδοση της χρήσης του μισθίου στον μισθωτή, το ύψος του μισθώματος καθώς και ότι τα οφειλόμενα μισθώματα, για τα οποία ζητείται η διαταγή πληρωμής είναι ληξιπρόθεσμα, ανάγονται στο χρόνο διάρκειας της μίσθωσης.

Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 662 Θ ΚΠολΔ (νυν 645 ΚΠολΔ) επιτρέπεται ρητά η δυνατότητα σώρευσης μαζί με τη διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου και του αιτήματος καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Από την παραπάνω απαρίθμηση, που περιλαμβάνει όλες τις βασικές χρηματικές απαιτήσεις του εκμισθωτή σε συνδυασμό και με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4055/2012, σύμφωνα με την οποία … η ελάφρυνση που έχει δημιουργήσει στο φόρτο των Δικαστηρίων η διαδικασία απόδοσης χρήσης μισθίου, θα ήταν περίπου διπλάσια αν στο δικόγραφο της αίτησης για αποβολή θα μπορούσε να σωρευτεί το ταυτόσημο αίτημα για καταδίκη σε καταβολή και των οφειλόμενων μισθωμάτων και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων τον καθ’ ου μισθωτή ….» προκύπτει με σαφήνεια η νομοθετική πρόθεση για πλήρη εκκαθάριση όλων των χρηματικών απαιτήσεων από τη μισθωτική σχέση με μία και την αυτή διαταγή.

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι επιτρέπεται μεν ρητά η δυνατότητα σώρευσης μαζί με τη διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου και του αιτήματος καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, πλην όμως δεν επιτρέπεται να εισαχθεί η απαίτηση για οφειλόμενα μισθώματα κατά τη διαδικασία των άρθρων 662 Α έως Η ΚΠολΔ (νυν 637 επ ΚΠολΔ), αυτοτελώς, δηλαδή χωρίς να υποβάλλεται συγχρόνως και αίτημα για απόδοση της χρήσης του μισθίου. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο αιτών θα πρέπει να εισάγει τη σχετική απαίτησή του κατά τη διαδικασία των άρθρων 623 επ. ΚΠολΔ.

Οι δύο ως άνω διαδικασίες δεν ταυτίζονται και αυτό προκύπτει αβίαστα από το γεγονός ότι η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου ρυθμίζεται διαφορετικά για την κάθε μία από αυτές (άρθρο 625 για την διαταγή πληρωμής, όπου ορίζεται ότι αρμόδιος είναι για απαίτηση της αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου ο ειρηνοδίκης και για κάθε άλλη περίπτωση ο δικαστής του μονομελούς Πρωτοδικείου, και άρθρο 662 Β (νυν 642 ΚΠολΔ) για τη διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, όπου ορίζεται ότι ο ειρηνοδίκης είναι αρμόδιος στις περιπτώσεις που αυτός είναι αρμόδιος κατά το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β’ – δηλαδή για διαφορές από σύμβαση μίσθωσης εφόσον το συμφωνημένο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600,00) ευρώ και ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου σε κάθε άλλη περίπτωση και επιπλέον ρητά ορίζεται ότι η κατά τόπον αρμοδιότητα ρυθμίζεται από το άρθρο 29 του ΚΠολΔ), ενώ επίσης διαφορετικά και η άσκηση ανακοπής κατά των διαταγών αυτών (άρθρο 642 ΚΠολΔ για την απόδοση χρήσης μισθίου, όπου ορίζεται ότι η ανακοπή ασκείται ενώπιον του καθ’ ύλην αρμοδίου για την εκδίκαση της αγωγής απόδοσης του μισθίου δικαστηρίου, άρθρο 632 για την διαταγή πληρωμής, όπου ορίζεται ότι η ανακοπή ασκείται ενώπιον του εκδόσαντος της διαταγή πληρωμής ειρηνοδικείου ή μονομελούς πρωτοδικείου). Επίσης, για τη διαταγή πληρωμής ορίζεται (άρθρο 630 Α ΚΠολΔ) ότι αυτή επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοσή της, άλλως παύει να ισχύει, ενώ για την διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ορίζεται (άρθρο 640 παρ. 3 ΚΠολΔ) ότι η εκτέλεσή της μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού παρέλθουν είκοσι ημέρες από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της (ΜΠρΘεσσ 2298/2015, δημ. ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί