Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ευθύνη του Δημοσίου σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ λόγω παραβίασης της αρχής της χρηστής διοίκησης και της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου από διοικητικό όργανο στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας

Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και η αρχή της χρηστής διοίκησης βάσει νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν αναχθεί σε σημαντικούς κανόνες δικαίου, η παράβαση των οποίων επιφέρει έννομες συνέπειες. Στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης του Δημοσίου, η απόφαση 2202/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας δέχτηκε τη παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως λόγους που καθιστούν παράνομη, άρα και ακυρωτέα μία ατομική διοικητική πράξη, βάσει της οποίας γεννάται νόμιμη αξίωση του διοικουμένου προς το Δημόσιο για αποκατάσταση της ζημίας, την οποία υπέστη λόγω της παράνομης πράξης αυτή. Ειδικότερα, το Συμβούλιο Επικρατείας στην εν λόγω απόφαση δέχτηκε ότι: «ευθύνη του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, υπάρχει όχι μόνο όταν με πράξη ή παράλειψη οργάνου των νομικών αυτών προσώπων παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου, αλλά και όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και προσδιορίζονται από την κείμενη εν γένει νομοθεσία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστης (ΣτΕ 2796/2006 7μ., 1219/2012). Τέτοια παράνομη πράξη ή παράλειψη οργάνων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου συνιστά και κάθε πράξη ή παράλειψη αυτών που παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοικήσεως (ΑΠ 1170/1980) και τη συνταγματική αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου (ΣτΕ Ολ. 2034/2011, 3334/2012). Παραβίαση δε των αρχών αυτών επέρχεται και, επομένως, ανακύπτει ευθύνη του Δημοσίου και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προς αποζημίωση κατ’ εφαρμογή των πιο πάνω άρθρων του ΕισΝ.Α.Κ., όταν τα όργανα του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου όχι απλώς προτρέπουν τον διοικούμενο, αλλά του παρέχουν, προκειμένου να προβεί σε κάποια ενέργεια, συγκεκριμένες υποσχέσεις ή διαβεβαιώσεις δημιουργώντας έτσι σ’ αυτόν βάσιμες προσδοκίες για την εκπλήρωσή τους, και στη συνέχεια αρνούνται να τις εκπληρώσουν (ΣτΕ 3334/2012) ή του δημιουργούν, ενόψει συγκεκριμένων ενεργειών τους, την εύλογη πεποίθηση ότι θα τύχει μιας συγκεκριμένης μεταχειρίσεως αλλά δεν ολοκληρώνουν τις απαιτούμενες από μέρους τους ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθεί η προσδοκία του διοικουμένου.»

Χαρά Ζούκα, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί