Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Εκχώρηση παρεπόμενων δικαιωμάτων και προνομίων στην αναγκαστική εκτέλεση

Κατά την ΑΚ 458 «Με την εκχώρηση μεταβιβάζονται και οι υποθήκες, εγγυήσεις, ενέχυρα ή άλλα παρεπόμενα δικαιώματα που ασφαλίζουν την απαίτηση καθώς και τα προνόμια τα οποία στην αναγκαστική εκτέλεση ή στην πτώχευση συνδέονται με τη φύση της απαίτησης ή της εγγύησης. Προνόμια που συνδέονται με το πρόσωπο του δανειστή δεν μεταβιβάζονται».

Ειδικά για τα προνόμια που συμμεταβιβάζονται με την εκχώρηση της απαίτησης, η υπόψη διάταξη αναφέρεται στα προνόμια της απαίτησης, οι ιδιότητες της οποίας προσδιορίζουν τη σειρά ικανοποίησής της στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης (975, 976, 1007 ΚΠολΔ) και της πτώχευσης. Αν πρόκειται για προνόμια εκδοχέα, που απορρέουν από το πρόσωπό του, ο εκδοχέας δεν μπορεί να ασκήσει τα προνόμια αυτά στην εκχωρηθείσα απαίτηση, γιατί με την εκχώρηση δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση δικαιωμάτων στον εκδοχέα που δεν ανήκουν στον εκχωρητή με τα οποία χειροτερεύει η θέση του οφειλέτη και βελτιώνεται η απαίτηση για τον εκδοχέα. Η συμμεταβίβαση των οριζόμενων στη διάταξη δικαιωμάτων και προνομίων επέρχεται από το νόμο αυτοδικαίως και παρακολουθηματικώς με την εκχώρηση της απαίτησης, χωρίς καμία πρόσθετη δικαιοπρακτική δήλωση βούλησης του εκχωρητή ή ίδια εκχώρηση ή άλλη αυτοτελή πράξη. Έτσι, η μεταβίβαση του ενεχύρου επέρχεται χωρίς τη παράδοση του πράγματος στον εκδοχέα ως ορίζει η ΑΚ 1211. [Βασίλης Αντ. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ Τόμος Β’ Γενικό Ενοχικό Άρθρα 287-495, Αθήνα 2003, σελ. 612, 613].

Κατά την απόφαση με αριθμό 1648/2014 του Εφετείου Θεσσαλονίκης προκύπτει ότι  «από τις διατάξεις των άρθρων 455 επ., 458 και 462 ΑΚ προκύπτει ότι η απαίτηση του εκχωρητού μεταβιβάζεται όπως είναι στον εκδοχέα, ο οποίος καθίσταται δανειστής και ασκεί στο δικό του όνομα τις αγωγές, τις οποίες μπορούσε και ο εκχωρητής να ασκήσει προς ικανοποίηση του, μη δυνάμενος μόνο να επικαλεσθεί προνόμια συνδεόμενα προς το πρόσωπο του εκχωρητού δανειστού. Επί εκχώρησης δε ο οφειλέτης οφείλει να εκπληρώσει την παροχή κατά την έκταση και κατά τον τρόπο, τόπο και χρόνο που υποχρεούτο να εκπληρώσει αυτήν (παροχή) και προς τον εκχωρητή. Δηλαδή η εκχώρηση δικαιώματος έχει σαν αποτέλεσμα την συμμεταβίβαση όλων των παρεπομένων δικαιωμάτων με παρακολουθηματικό τρόπο, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη μνεία αυτών (ΕφΛαρ 316/2011 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2012. 42)».

Συνεπώς, αν στην απαίτηση που έχει εκχωρηθεί έχει συσταθεί λ.χ. ενέχυρο ή δύναται να ικανοποιηθεί προνομιακά κατά την αναγκαστική εκτέλεση αυτός που την κατέχει, ανεξαρτήτως του προσώπου του, τότε ο εκδοχέας αποκτά την απαίτηση μετά του ενεχύρου ή της δυνατότητας προνομιακής ικανοποίησης χωρίς αυτό να χρειάζεται να συμφωνηθεί ρητά μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα.

Χριστίνα Ρήγα, ασκ. δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί