Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Επέκταση δεδικασμένου στον ειδικό διάδοχο

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 225 παρ. 1 και 2 και 325 αριθ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι η μεταβίβαση του αντικειμένου της δίκης κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας δεν επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης αυτής, ο ειδικός δε διάδοχος του διαδίκου είτε με βάση σύμβαση, είτε από το νόμο (άρθρα 319,488,614,858, 1298,1490 παρ. 2 ΑΚ, 210 ΕΝ), είτε με πολιτειακή βούληση (όπως λ.χ. με κατακύρωση σε πλειστηριασμό), δεν αποκτά μεν την ιδιότητα του διαδίκου, δικαιούμενος να ασκήσει παρέμβαση (κύρια ή πρόσθετη, αφού ο νόμος δεν κάνει διάκριση), δεσμεύεται όμως από το δεδικασμένο που παράγεται από την τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε στη δίκη εκείνη (Α.Π. 1415/2009). Περαιτέρω κατά το άρθρο 325 ΚΠολΔ: “Το δεδικασμένο ισχύει υπέρ και κατά 1)των διαδίκων, 2)εκείνων που έγιναν διάδοχοί τους όσο διαρκούσε η δίκη ή μετά το τέλος της, 3) …“, κατά δε το άρθρο 919ΚΠολΔ; “Η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται 1) όταν πρόκειται για δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις, υπέρ και κατά των προσώπων έναντι των οποίων ισχύει δεδικασμένο και κατά των προσώπων που απέκτησαν τη νομή ή κατοχή του επίδικου πράγματος κατά τη διάρκεια της δίκης ή μετά το τέλος της, 2) …”Η από τις διατάξεις αυτές δέσμευση, από το δεδικασμένο της αποφάσεως, του ειδικού, άμεσου ή απώτερου ή καθολικού διαδόχου και κατ’ ακολουθίαν η εκτελεστότητα προϋποθέτει περιέλευση σε αυτόν του επιδίκου πράγματος ή δικαιώματος συμβατικώς, δηλαδή βάσει συμβάσεως με τον διάδικο ή με κληρονομική διαδοχή ή οιονεί καθολική διαδοχή και την επ’ αυτής της σχέσεως στήριξη του δικαιώματος που επικαλείται. Για τον λόγο αυτό αν ο ειδικός διάδοχος επικαλείται και αποδεικνύει κτήση του πράγματος ή του δικαιώματος με πρωτότυπο τρόπο, δεν υφίσταται η ως άνω δέσμευση για αυτόν, αφού στην περίπτωση αυτήν δεν ταυτίζεται με τον διάδικο και δεν ασκεί δικαίωμα το οποίο περιήλθε σε αυτόν από τον αρχικό διάδικο[1].

Σημειούται ότι αν η ειδική διαδοχή απαιτεί σύνθετη πράξη όπως είναι στη μεταβίβαση ακινήτου η σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης και μεταγραφή αυτής, τότε η διαδοχή συντελείται μόνο με την ολοκλήρωση της σύνθετης πράξης, ακόμα κι αν η σύνταξη της πράξης έγινε πριν την έναρξη της εκκρεμοδικίας. Στην περίπτωση αυτή το δεδικασμένο θα δεσμεύει το διάδοχο από τη στιγμή της μεταγραφής.

 

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

 

[1]  1155 / 2013  ΑΠ (Α2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί