Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Για τη νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου απαιτείται να αποδεικνύεται η έγκαιρη γνωστοποίηση της πρόσκλησης προς τα απόντα μέλη, διαφορετικά η απόφαση του οργάνου κρίνεται ακυρωτέα

Σύμφωνα με την απόφαση 327/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει γίνει δεκτό ότι: «σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, για τη νόμιμη σύνθεση συλλογικού οργάνου της Διοικήσεως δεν αρκεί η παρουσία στη συνεδρίαση των μελών που αποτελούν τη νόμιμη απαρτία, αλλά απαιτείται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των τακτικών μελών, καθώς και των αναπληρωματικών, για την περίπτωση κωλύματος των πρώτων, με την έγκαιρη και έγγραφη πρόσκλησή τους, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με στοιχεία προγενέστερα της συνεδριάσεως. Η τήρηση του τύπου αυτού δεν απαιτείται μόνον όταν η ημέρα συνεδριάσεως ορίσθηκε σε προγενέστερη συνεδρίαση, στην οποία μετείχαν όλα τα τακτικά μέλη, ή όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε τακτές και εκ των προτέρων καθορισμένες ημερομηνίες αποδεδειγμένα γνωστές σε όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου, καθώς και όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσελεύσεως του μέλους στη συνεδρίαση, γνωστή εκ των προτέρων, ή όταν το μέλος έχει δηλώσει εγγράφως πριν από τη συνεδρίαση κώλυμα συμμετοχής του σε αυτή. Αν δεν έχει τηρηθεί ο τύπος αυτός και το συλλογικό όργανο συνεδριάσει χωρίς τη συμμετοχή τακτικού μέλους, η σχετική απόφαση είναι μη νόμιμη, λόγω κακής συνθέσεως, είναι δε αδιάφορο το ότι τυχόν παρέστη το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος (ΣτΕ 1505/2005 7μ., 175, 3598/2002 κ.ά.).» Στη σκέψη 8 το Δικαστήριο στην ως άνω απόφαση έκρινε ότι: «ούτε στο οικείο πρακτικό αναγράφεται ούτε από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι τα προαναφερόμενα τακτικά μέλη που δεν παρέστησαν κατά την επίμαχη συνεδρίαση της 8.7.2010 είχαν κληθεί εγγράφως να παραστούν ή ότι συνέτρεχαν οι μνημονευόμενες στην προηγούμενη σκέψη προϋποθέσεις, υπό τις οποίες και μόνο θα ήταν δυνατόν να παραλειφθεί η κλήτευσή τους. Και ναι μεν μεταξύ των στοιχείων του φακέλου υπάρχουν, για την προαναφερόμενη συνεδρίαση, ατομικές προσκλήσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο αυτού Θ. Παπαευαγγέλου, Σύμβουλο Επικρατείας, πλην, δεν προκύπτει ότι οι προσκλήσεις αυτές επιδόθηκαν στα μέλη του εν λόγω Συμβουλίου ή ότι, εν πάση περιπτώσει, είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις διαδικασία τηλεφωνικής, τηλεγραφικής, τηλεομοιοτυπικής ή με άλλο πρόσφορο τεχνικό μέσο κλήτευσης των ως άνω μελών με καταχώριση σε ειδικό βιβλίο σχετικής σημειώσεως χρονολογημένης και υπογεγραμμένης από το πρόσωπο που έκανε την κλήτευση (βλ. ΣτΕ 3831, 3660/2009, 3968, 1449/2008, 2893/2007 κ.ά.). Με τα δεδομένα αυτά, η σύνθεση του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά την ως άνω συνεδρίαση της 8.7.2010 δεν ήταν νόμιμη και, συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει, κατ΄ αποδοχή του σχετικού λόγου της προσφυγής, να ακυρωθεί».

Χαρά Ζούκα, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί