Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η ανάγκη αιτιολόγησης από τη συνέλευση του τμήματος σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των μελών του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο θα κρίνει για την επιλογή υποψηφίων μελών Δ.Ε.Π. προς πλήρωση θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ.3α και της παρ. 3β του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 ορίζεται ότι: «το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης […] στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα, και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιείται από καθηγητές, με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο». Από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων αποφαίνεται η ανάγκη ύπαρξης της προσήκουσας επαρκούς αιτιολογίας  ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των μελών του εκλεκτορικού σώματος που έχουν επιλεχθεί σύμφωνα και με το γνωστικό αντικείμενο της υπό κρίσης θέσης.

Εκτός των προαναφερόμενων ειδικών νομοθετικών διατάξεων, η ανάγκη αιτιολόγησης των ατομικών διοικητικών πράξεων ως προϋπόθεση της νομιμότητάς τους εντοπίζεται και στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) στο άρθρο 17 αυτού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι: «2. Η Αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης».

Η έλλειψη  αιτιολογίας αποτελεί λόγο ακυρότητας ατομικής πράξης σύμφωνα και με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση 1727/2021 ΣτΕ). Για την ακυρότητα της απόφασης της συνέλευσης τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  λόγω έλλειψης αιτιολογίας περί προσδιορισμού της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου των μελών του εκλεκτορικού σώματος με το αντικείμενο της  θέσης που έχει προκηρυχθεί, έχει κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπ’ αριθμό 2579/2017 απόφασή του και προγενέστερα στην υπ’ αριθμό 250/2004 απόφασή του. Ειδικότερα, έχει κάνει δεκτό ότι: «Η κρίση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για την συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου είναι τεχνική, προϋποθέτουσα ειδικές επιστημονικές γνώσεις και πρέπει να φέρει αιτιολογία, ιδίως όταν οι εξωτερικοί εκλέκτορες που επιλέγονται από την Γενική Συνέλευση θεραπεύουν ποικίλα γνωστικά αντικείμενα τα οποία κρίνονται συναφή προς το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσεως, προκειμένου να καθίσταται εφικτός τόσο ο έλεγχος νομιμότητας από τον Πρύτανη και τον ασκούντα την συνταγματικώς προβλεπόμενη εποπτεία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργό Παιδείας όσο και ο ακυρωτικός έλεγχος από το αρμόδιο δικαστήριο (ΣτΕ 1707/2013 5 – 6 σκέψεις, 4187/2012 7η σκέψη, 419/2011 7μελής 9η σκέψη)».

Ομοίως, έχει κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας και στην απόφασή του με αριθμό 250/2004, όπου έκανε δεκτό ότι: «στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος δεν περιέχεται κρίση ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εν λόγω προταθέντων μελών Δ.Ε.Π. με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Για το λόγο αυτό που βασίμως προβάλλεται με τα δικόγραφα της κρινόμενης αίτησης και των προσθέτων λόγων πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση περί μη εκλογής του αιτούντος στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή». Και στην απόφαση 1707/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Δικαστήριο έκρινε ότι: «Η κατεχόμενη βαθμίδα των μελών ΔΕΠ και το γνωστικό τους αντικείμενο πρέπει να προκύπτουν από την πράξη διορισμού που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναφέρονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πλήρως τεκμηριωμένα. Ειδικά για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να υπάρχει ειδική αιτιολόγηση για τα μέλη ΔΕΠ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εξωτερικών εκλεκτόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού».

Χαρά Ζούκα, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί