Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η ανακριβής καταχώρηση ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» στα πλαίσια των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών και η αναδεικνυόμενη κατά τη διαδικασία διόρθωσης σημασία αυτής

Υπό το πρίσμα των δυσχερειών της καθημερινής συναλλακτικής πρακτικής και των διαδικασιών καταχώρησης στο εθνικό Κτηματολόγιο στοιχείων ανηκόντων στην ακίνητη περιουσία εντός προβλεπομένων προθεσμιών και διαδικασιών, έχει ανακύψει το ζήτημα της ανακριβούς καταχώρησης ακινήτων ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Λαμβανομένης δε υπόψη της σχετικής προθεσμίας διόρθωσης ανακριβών αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, η  οποία έλαβε παράταση μέχρι τις 31/12/2021 δυνάμει του άρθρου 134 παρ. 4 του πλέον πρόσφατου νόμου 4579/2020 (ΦΕΚ Α΄ 245/9.12.2020), στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εντάσσεται αρκετά σημαντικός αριθμός περιοχών ανά την ελληνική επικράτεια, καθίσταται ευκρινές ότι οι ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να διευθετηθούν προσηκόντως πριν την οριστικοποίησή τους και την συνακόλουθη θεμελίωση αμάχητου τεκμηρίου για την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου επ’ αυτών.

Κρίσιμη και κεφαλαιώδους σημασίας για το εξεταζόμενο δια του παρόντος ζήτημα αναδεικνύεται η έννοια «αγνώστου ιδιοκτήτη», η οποία οριοθετείται στα πλαίσια του άρθρου 9, παρ. 1 Ν. 2664/1998 ως εξής: «Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα “άγνωστου ιδιοκτήτη” θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή…».

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη διάγνωση της ένδειξης «αγνώστου ιδιοκτήτη» επί ακινήτου, καθώς προβλέπεται διαφορετική διαδικασία διόρθωσης ανάλογα με το εάν αυτή αφορά το ακίνητο εν όλω ή εν μέρει.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο έχει καταχωρηθεί ως σύνολο με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η διόρθωση της ανακριβούς αρχικής κτηματολογικής εγγραφής μπορεί να ζητηθεί στα πλαίσια σχετικής αίτησης υποβαλλομένης και συζητουμένης κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ως τούτο ρητά προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3, περ. α του ιδίου ως άνω Νόμου: «Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9, όταν ζητείται η διόρθωση αντί της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 αγωγής, η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και, μέχρις ότου ορισθεί αυτός, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.».

Αντιθέτως, στην περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο έχει καταχωρηθεί μόνο εν μέρει- κατά ένα ποσοστό- ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» ή μόνο κάποια επιμέρους τμήματα αυτού φέρουν την ανωτέρω ένδειξη, η διόρθωση επιδιώκεται στα πλαίσια αγωγής, η οποία θα ασκηθεί ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, θα εκδικασθεί κατά την τακτική διαδικασία και θα πρέπει να απευθύνεται αφενός κατά του Ελληνικού Δημοσίου, αφετέρου κατά του τρίτου αναγραφόμενου ως δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 3, περ. α, υποπερ. αα του ιδίου ως άνω Νόμου: «Οταν η διόρθωση αφορά σε ανακριβή αρχική εγγραφή δικαιώματος που έχει καταχωριστεί μερικά με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και μερικά υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος, τότε ασκείται η αγωγή της παραγράφου 2, που απευθύνεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος στο οποίο αφορά η εγγραφή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών επί ακινήτου, που τμήματα του έχουν καταχωριστεί με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος.»

Τέλος, στην ειδικότερη περίπτωση, κατά την οποία το ακίνητο εμφανίζεται κατά την αρχική κτηματολογική εγγραφή ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» εν συνόλω, πλην όμως ο επιδιώκων την διόρθωση δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης του την έκτακτη χρησικτησία, εισάγεται εξαίρεση από την διαδικασία της υποβολής σχετικής αίτησης, εκδικαζομένης κατά την εκούσια δικαιοδοσία και ορίζεται ρητά ότι η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί μέσω ασκηθησομένης αγωγής, εκδικαζομένης κατά την τακτική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να απευθύνεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3, περ. α, υποπερ. ββ του ιδίου ως άνω Νόμου: «Κατ` εξαίρεση όσων ορίζονται στην περίπτωση α`, όταν πρόκειται για διόρθωση αρχικής εγγραφής επί γεωτεμαχίου με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, ασκείται η αγωγή της παραγράφου 2 που απευθύνεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου.»

 Γιάννης Μπάλλιας, ασκ. δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί