Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η ευθύνη του εγγυητή, η μεταβίβαση  και η έκτασή της στο παράδειγμα του ανοικτού λογαριασμού

Η ευθύνη του εγγυητή (ΑΚ 847 επ.) από την σύμβαση της εγγυήσεως μεταβιβάζεται μετά τον θάνατο του στους κληρονόμους του (άρθρα 1710, 1901 ΑΚ). Εξάλλου ο θάνατος του εγγυητή του καταλοίπου πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό δεν επιφέρει, εκτός αντίθετης συμφωνίας, το κλείσιμο του λογαριασμού.

Επομένως οι κληρονόμοι του εγγυητή εφόσον υπεισέρχονται στις από την σχετική σύμβαση υποχρεώσεις του τελευταίου, ευθύνονται, κατά λόγο της κληρονομικής μερίδας τους, στην ίδια έκταση που ευθυνόταν και ο καθολικός δικαιοπάροχος τους, δηλαδή για την πληρωμή από τον πρωτοφειλέτη του κατά το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού μέλλοντος να προκύψει χρεωστικού καταλοίπου (μέχρι, όμως, του ποσού για το οποίο εκείνος είχε εγγυηθεί), οποτεδήποτε και αν γίνει το κλείσιμο του λογαριασμού, έστω και μετά τον θάνατο του εγγυητή (βλ. ΑΠ 1437/2000 Ελ.Δνη 42,695).

Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 847,848,851 ΑΚ., 47,64-67 του ν.δ της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» και 112 Εισ.Ν.Α.Κ προκύπτει, ότι ο εγγυητής απαιτήσεως του δανειστή για την καταβολή από μέρους του οφειλέτη του καταλοίπου που θα προκύψει από την λειτουργία συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό, κατά το οριστικό κλείσιμο αυτού, ευθύνεται, λόγω του παρεπομένου χαρακτήρα της εγγυήσεως, μέχρι του ποσού της κύριας οφειλής (ήτοι της πιστώσεως), για το οποίο εγγυήθηκε και όχι για άλλες απαιτήσεις από μεταγενέστερη σύμβαση, την εκπλήρωση της οποίας αυτός δεν εγγυήθηκε, εκτός αν η μεταγενέστερη σύμβαση δεν είναι αυτοτελής, αλλά πρόσθετη σύμβαση (συμπληρωματική), με την οποία απλώς αυξάνεται το ποσό της πιστώσεως, χωρίς να επέρχεται άλλη μεταβολή, οπότε ο εγγυητής ευθύνεται για την πληρωμή οποιουδήποτε χρεωστικού καταλοίπου από την λειτουργία του λογαριασμού και αν ακόμη δεν έλαβε μέρος (με την ιδιότητα του εγγυητή) στην πρόσθετη αυτή σύμβαση, μέχρι όμως του ποσού της πιστώσεως της αρχικής βασικής συμβάσεως ή και των προσθέτων στην συνέχεια συμβάσεων (όλων ή μερικών), εφόσον και αυτές τις εγγυήθηκε, αποδείχθηκε δηλαδή να ευθύνεται για την καταβολή μεγαλύτερου κάθε φορά χρεωστικού καταλοίπου σε βάρος του οφειλέτη προερχόμενου από την λειτουργία της συμβάσεως ( 379/2008 ΕΦΠατρ).

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί