Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η αίτηση εξαίρεσης μέλους συλλογικού οργάνου πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, άλλως κρίνεται ακυρωτέα η συγκρότηση του ως άνω οργάνου

Η κάθε αίτηση εξαίρεσης θα πρέπει να περιέχει ορισμένους και σαφείς λόγους, αλλά και να συνοδεύεται από στοιχεία που να αποδεικνύουν τους προβαλλόμενους λόγους. Ειδικότερα, όταν ο λόγος εξαίρεσης αφορά ιδιαίτερο δεσμό, όπως σε περίπτωση μέλους του εκλεκτορικού σώματος με υποψήφιο μέλος Δ.Ε.Π,  πρέπει σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ο αιτών να υποβάλει συγκεκριμένα και σοβαρά περιστατικά (ΣτΕ 419-4120/2011, 3757/2007, 2175/2004).

Την ανάγκη να υφίσταται επαρκής και σαφής αιτιολογία επί της αίτησης  εξαίρεσης και αναλογικά της αυτοεξαίρεσης έχει αναδείξει και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, στην απόφαση με αριθμό 2180/2019 έχει γίνει δεκτό ότι: «Η κατά τα ανωτέρω απόρριψη του εν λόγω αιτήματος, όμως, μη αναφερόμενη στους συγκεκριμένους και σοβαρούς ισχυρισμούς που είχε προβάλει ο αιτών με την ανωτέρω αίτησή του, δεν είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη, όπως βασίμως προβάλλεται με την υπό κρίση αίτηση. Κατά συνέπεια, είναι πλημμελής η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής λόγω της συμμετοχής σε αυτήν των ανωτέρω τριών καθηγητών». Ομοίως, και στην απόφαση 2237/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Δικαστήριο θεώρησε αόριστη την αίτηση εξαίρεσης όταν απλώς έγινε επίκληση του λόγου εξαίρεσης, χωρίς περαιτέρω ανάλυση αυτού που να δικαιολογεί κώλυμα στο πρόσωπο του μέλους του εκλεκτορικού σώματος. Ειδικότερα, έγινε δεκτό ότι: «οι ως άνω εξώδικες δηλώσεις-διαμαρτυρίες-προσκλήσεις της αιτούσας δεν  κοινοποιήθηκαν ή με άλλο τρόπο γνωστοποιήθηκαν στα μέλη του … και της …, ούτε  αναγνώσθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 5ης.4.2012, αλλά απλώς ορισμένα στοιχεία του περιεχομένου τους ως προς τους λόγους για τους οποίους ζητείτο η αποχή, ετέθησαν υπ’ όψη των μελών που μετείχαν στη συνεδρίαση αυτή από τους ίδιους τους καθηγητές, των οποίων ζητείτο η εξαίρεση, κατά τα εκτεθέντα ανωτέρω, οι οποίοι και εξέθεσαν γιατί κατά την άποψή τους οι σε βάρος τους αιτιάσεις δεν στοιχειοθετούσαν κώλυμα συμμετοχής τους στη συνεδρίαση…. Με το περιεχόμενο, όμως, αυτό η αίτηση εξαιρέσεως της αιτούσας, αναφερόμενη σε εξώδικες επιστολές που είχε επιδώσει στους πιο πάνω εκλέκτορες, ήταν αόριστη, ενόψει δε αυτού νομίμως και ανεξαρτήτως αιτιολογίας απορρίφθηκε κατά την ως άνω κοινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με το εκλεκτορικό σώμα».

Χαρά Ζούκα, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί