Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η φύση της διοικητική πράξης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και η προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά αυτής από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου

Η διοικητική πράξη με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση είναι επαχθής ατομική πράξη γενικού περιεχομένου[1] και αποτελεί σύνολο ατομικών πράξεων, η καθεμία από τις οποίες αφορά συγκεκριμένο ακίνητο. Η διοικητική πράξη θεωρείται επαχθής, καθώς με την πράξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ο διοικούμενος ζημιώνεται ως προς το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 17 του Συντάγματος. Η  διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων  θεμελιώνεται στο νόμο 2882/2001 και βάσει του άρθρου 1 παρ. 4 αυτού ορίζεται ότι: «η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρείται ότι κηρύχθηκε από τη δημοσίευσή της.» Βάσει του άρθρου αυτού, η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λαμβάνει χώρα από τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ωστόσο η προθεσμία προσβολής της πράξης αυτής από τον διοικούμενο ως ιδιοκτήτη του ακινήτου σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (αποφάσεις 23/2012 και 1712/2009 ΣτΕ) αρχίζει όχι από την οικεία δημοσίευση της πράξης περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, αλλά από την κοινοποίηση σ` αυτόν της πράξης αυτής ή από την, κατ` άλλο τρόπο, πλήρη γνώση αυτής από αυτόν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις με αριθμό 23/2012 και 1712/2009 του Συμβουλίου της Επικρατείας  έχει κριθεί  ότι: «η υπό κρίση αίτηση ασκείται εμπροθέσμως, διότι η προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της προσβαλλόμενης απαλλοτριωτικής απόφασης, που εκδόθηκε υπό την ισχύ του ν. 2882/2001, είναι, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 1 του πδ. 18/1989, εξήντα ημέρες και αρχίζει για τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη του ακινήτου που απαλλοτριώνεται, όχι από την οικεία δημοσίευση της πράξης περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αλλά από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της πράξης αυτής ή από την, κατ` άλλο τρόπο, πλήρη γνώση αυτής από αυτόν

Χαρά Ζούκα, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

[1] Η αναγκαστική απαλλοτρίωση, Κώστας Γιαν. Χορομίδης, σελ. 326, Δ’ Έκδοση.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί