Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η μη τήρηση της αμεροληψίας του διοικητικού οργάνου ως λόγος ακυρότητας της συγκρότησης αυτού

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας προβλέπεται ότι: «1. Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2. Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατά ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους 3. Το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην προϊστάμενη αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, αντιστοίχως, και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η προϊστάμενη αρχή, ή το συλλογικό όργανο, αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν».

Αναφορικά με την υποχρέωση να τηρούνται οι επιταγές της αμερόληπτης κρίσης, έχει κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση 1083/2021. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι: «εσφαλμένως η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης με την από 23.9.2010 απόφαση προέβη στην ανάκληση της από 14.7.2010 αποφάσεώς της και την επανασυγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος με την συμμετοχή των τριών εν λόγω καθηγητών, των οποίων είχε προηγουμένως αποφασίσει την εξαίρεση, […] Κατά συνέπεια, είναι πλημμελής η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος που διενήργησε την εκλογή στην επίδικη θέση. Επομένως για τον λόγο αυτόν, που βασίμως προβάλλεται, πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που με αυτήν εκδηλώθηκε παράλειψη επιλογής του αιτούντος στην επίδικη θέση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στην Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση από το προαναφερθέν στάδιο της συγκροτήσεως του εκλεκτορικού σώματος». Ομοίως και στην απόφαση 3574/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι: «τα διοικητικά όργανα και, ειδικότερα, τα μέλη συλλογικών οργάνων της διοικήσεως δεν παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης όχι μόνον όταν έχουν είτε προσωπικό συμφέρον στην έκβαση της συγκεκριμένης υποθέσεως είτε ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερόμενους, αλλά και όταν, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α και γ του πιο πάνω άρθρου, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι έχουν ήδη σχηματισμένη και μη δυναμένη να ανατραπεί, δηλαδή προκατειλημμένη, γνώμη για την υπόθεση ή το πρόσωπο που πρόκειται να κρίνουν (βλ.. ΣτΕ 3720/2006 κ.ά.). Στην περίπτωση αυτή το μέλος του συλλογικού οργάνου, το οποίο δεν παρέχει, κατά τα ανωτέρω, τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσεως, δεν πρέπει να μετέχει στο συλλογικό όργανο, διότι διαφορετικά προκαλείται ακυρότητα της αποφάσεως του εν λόγω οργάνου εξαιτίας κακής συνθέσεως αυτού». Παράλληλα και στην απόφαση 2627/2014 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτό ότι: «Ενόψει των ανωτέρω, η ύπαρξη του ως άνω κωλύματος στο πρόσωπο του ……………….. και η μη αντικατάσταση αυτού με τον κατά νόμο αναπληρωτή του, συνιστά πλημμέλεια της σύνθεσης του Συμβουλίου του Τμήματος, η οποία επιφέρει την ακυρότητα της 331/8.2.2008 αποφάσεώς του, με την οποία συγκροτήθηκε το Εκλεκτορικό Σώμα, δοθέντος και του ότι η πλημμέλεια αυτή μπορούσε να ασκήσει επιρροή τόσο στον ορισμό των εσωτερικών μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, όσο και στην προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόταση για συμπλήρωση της συγκρότησής του με τα απαιτούμενα εξωτερικά μέλη».

 

Χαρά Ζούκα, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί