Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η παραγραφή των αξιώσεων του αγοραστή για νομικά ελαττώματα του πράγματος στα πλαίσια της σύμβασης πώλησης

Σύμφωνα με το άρθρο 514 ΑΚ ο πωλητής έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει το αντικείμενο της πώλησης απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου (νομικό ελάττωμα). Με τη διάταξη αυτή συμπληρώνεται η εκ του άρθρου 513 ΑΚ εκπορευόμενη και περιγραφόμενη υποχρέωση του πωλητή, η οποία συνίσταται στη μεταβίβαση της κυριότητας του πράγματος και στην παράδοσή του στον αγοραστή με τέτοιο τρόπο και υπό καθεστώς, το οποίο θα προσπορίζει στον τελευταίο κυριότητα επί του πωληθέντος με το περιεχόμενο και τις εξουσίες  που περιγράφονται στο άρθρο 1000 ΑΚ · εφόσον δηλαδή δεν συνδέονται με το αντικείμενο της πώλησης δικαιώματα τρίτων, τα οποία δύνανται όχι μόνο να προβληθούν έναντι του αγοραστή, αλλά πολύ περισσότερο να περιορίσουν τις εξουσίες εκείνου ως κυρίου. Επισημαίνεται σε αυτό το σημείο ότι, στην έννοια του «νομικού ελαττώματος» υπάγεται κάθε δικαίωμα τρίτου επί του πράγματος ή επί του συνιστούντος το αντικείμενο της πώλησης δικαιώματος, ανεξαρτήτως της φύσης του ως ενοχικού ή εμπράγματου, το οποίο (δικαίωμα τρίτου) τυγχάνει αντιτάξιμο κατά του αγοραστή, ενώ παράλληλα εμποδίζει εν όλω ή εν μέρει την ελεύθερη μεταβίβαση της κυριότητας (ή του δικαιώματος) και την άσκηση των εξουσιών που πηγάζουν από αυτή. (βλ. Νικόλαο Τριάντο, Η πώληση κατά τον αστικό κώδικα, 2005,Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 79).

Ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ότι ο πωλητής ευθύνεται στην περίπτωση κατά την οποία προσπόρισε μεν την κυριότητα του πωληθέντος στον αγοραστή, πλην όμως βεβαρημένη με κάποιο δικαίωμα τρίτου. Για τη µη εκπλήρωση, δε της προπεριγραφείσας υποχρέωσης, ο αγοραστής έχει τα δικαιώματα του δανειστή στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και ιδίως σε περίπτωση υπερηµερίας ή υπαίτιας αδυναµίας του οφειλέτη, σύμφωνα µε τα στο άρθρο 516 ΑΚ οριζόμενα. Τα ερειδόμενα στην ύπαρξη νομικών ελαττωμάτων και στην επ’ αυτών θεμελιωθείσα ευθύνη του πωλητή δικαιώματα και αξιώσεις του αγοραστή εναντίον του, δεν υπάγονται στη βραχεία πενταετή ή διετή παραγραφή του άρθρου 554 ΑΚ, για ακίνητα και κινητά αντιστοίχως, καθώς σύμφωνα με τη ρητή γραμματική διατύπωση της τελευταίας νομοθετικής διάταξης, στο πεδίο εφαρμογής της εντάσσονται µόνο οι περιπτώσεις πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων. Συνακόλουθα, επιλογή του νομοθέτη στα πλαίσια στοιχειοθέτησης ευθύνης του πωλητή για την ύπαρξη νομικών ελαττωμάτων επί του πωληθέντος είναι εκείνη της εικοσαετούς παραγραφής των σχετικών αξιώσεων. Η νομοθετική αυτή επιλογή μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι τα νοµικά ελαττώµατα, ιδίως αν πρόκειται για πώληση και εκχώρηση δικαιώµατος, δεν εντοπίζονται εύκολα από τον αγοραστή κατά την αποδοχή και παραλαβή του πωλούμενου, σε αντίθεση (συνήθως) µε τα πραγματικά.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι εμπίπτουσες στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ αξιώσεις του αγοραστή για την ύπαρξη νομικών ελαττωμάτων επί του πωληθέντος γεννώνται το πρώτον από το χρονικό σημείο κατάρτισης της σύμβασης πώλησης, ενώ η εκ μέρους του δικαιούχου άγνοιά τους ουδεμία επιρροή ασκεί για την έναρξη της παραγραφής. (βλ. Νικόλαο Τριάντο, ο.π., σελ. 85, ΕφΑθ 522/2002 ΤΝΠ NOMOS).

Ιωάννης Μπάλλιας, δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί