Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά αποφάσεως που κηρύσσει απαλλοτρίωση και το χρονικό σημείο ενάρξεώς της

Μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την παραδεκτή και νομότυπη άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως άλλωστε και κάθε άλλου ενδίκου βοηθήματος και ενδίκου μέσου, είναι η τήρηση της προβλεπόμενης από το Νόμο σχετικής προθεσμίας. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της πρώτης παραγράφου του άρθρου 46 Π.Δ. 18/1989 ορίζεται ρητώς ότι: «Η αίτηση ακυρώσεως ασκείται, ενδεικτικώς αν δεν ορίζεται διαφορετικά, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών που αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή της δημοσίευσής της, αν την τελευταία επιβάλλει ο νόμος ή, διαφορετικά από τότε που ο αιτών έλαβε πλήρη γνώση της πράξης. []».

Ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ευχερώς ότι, ελλείψει ειδικότερης ρυθμίσεως που ενδεχομένως τάσσει διαφορετική προθεσμία για τη νομότυπη άσκηση του εν λόγω ενδίκου βοηθήματος, η απόφαση, με την οποία κηρύσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, προσβάλλεται με το ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών (ΣτΕ 23/2012, ΣτΕ 1712/2009 ΤΝΠ NOMOS).

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ζήτημα υψίστης σπουδαιότητας εν σχέσει με την ανωτέρω αναφερθείσα προθεσμία είναι εκείνο που άπτεται του προσδιορισμού του συγκεκριμένου χρονικού σημείου ενάρξεώς της. Έτι ειδικότερα, υπό το πρίσμα των ανωτέρω δύο δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επισημαίνεται ότι το χρονικό σημείο ενάρξεως της εξηκονθήμερης προθεσμίας για τη νομότυπη και παραδεκτή άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της πράξεως, με την οποία κηρύσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, δεν ταυτίζεται με τη δημοσίευση της πράξεως στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αλλά με την κοινοποίησή της προς τον εκάστοτε φερόμενο ιδιοκτήτη του απαλλοτριούμενου ακινήτου ή καθορίζεται από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο τεκμαίρεται ότι ο διοικούμενος απέκτησε πλήρη γνώση της επικείμενης απαλλοτριώσεως. Σημειώνεται μάλιστα, ότι προκειμένου να θεμελιωθεί το τεκμήριο της γνώσεως του διοικουμένου απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση της απαλλοτριωτικής πράξεως, ενώ στην περίπτωση, κατά την οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί κοινοποίηση της τελευταίας, το δημιουργούμενο εξ αυτής της απουσίας «κενό» αναφορικά με την κατάφαση της γνώσεως του διοικουμένου δύναται να αναπληρωθεί με άλλα πραγματικά γεγονότα και συναφή περιστατικά· Η κοινοποίηση της αιτήσεως καθορισμού προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως αναφορικά με το απαλλοτριούμενο ακίνητο αποτελεί μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση, αφ’ ης στιγμής εκ της αιτήσεως προκύπτει ευχερώς το περιεχόμενο της απαλλοτριωτικής αποφάσεως/πράξεως. Υπό το αυτό πρίσμα με την υπ’ αριθμ. 67/2003 απόφασή του (ΤΝΠ NOMOS) το Συμβούλιο της Επικρατείας διευκρίνισε ότι: «[]Επειδή το άρθρο 17 του Συντάγματος, επιτρέποντας την στέρηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας μόνον υπό τις προϋποθέσεις που αυτό τάσσει, επιβάλλει, κατά την έννοιά του, στην Διοίκηση την κοινοποίηση της ίδιας της απαλλοτριωτικής πράξεως στον θιγόμενο ιδιοκτήτη ώστε να εξασφαλίζεται έτσι πλήρης γνώση τούτου περί αυτής. Κατ’ εξαίρεση, όταν η Διοίκηση, αντί της απαλλοτριωτικής πράξεως, κοινοποιήσει προς τον θιγόμενο ιδιοκτήτη άλλο έγγραφο, όπου επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της απαλλοτριωτικής πράξεως, όπως π.χ. αίτηση για καθορισμό τιμής μονάδος, η κοινοποίηση του εγγράφου αυτού επέχει θέση κοινοποιήσεως της απαλλοτριωτικής πράξεως που εξασφαλίζει την πλήρη γνώση του ιδιοκτήτη  με αποτέλεσμα να κινείται έκτοτε η προθεσμία προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως.[]». 

Ιωάννης Μπάλλιας, δικηγόρος Αθηνών

e-mail: info@efotopoulou.gr

      

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί